plnlenfrdeitrues

marzec 2022 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej

W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, ogłoszonym dnia 17 lutego 2022r., wybrano do realizacji ofertę Klubu Sportowego „Ewingi”, ul. Targowa 5, 14-230 Zalewo pn. „Ze szkoły na stadion” oraz przyznaje się dotację w wysokości 75.000,00 zł.

 

 

Czytaj dalej...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego

Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-67/2022

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 28 marca 2022r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na  promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.

 

            Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 1) ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

      

§ 1.1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050-43/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022r.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nie złożono żadnej oferty.

                                                                        

 § 2. Informację o unieważnieniu konkursu publikuje siępoprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                

                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                    Marek Żyliński

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Czytaj dalej...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-66/2022

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 28 marca 2022r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na  promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.

 

            Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 1) ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

      

§ 1.1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050-42/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022r.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nie złożono żadnej oferty.

                                                                        

 § 2. Informację o unieważnieniu konkursu publikuje siępoprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                

                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                    Marek Żyliński

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Czytaj dalej...

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie

Nazwa projektu:„Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie”

Źródła finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: 356 700,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 364 080,00 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 – grudzień 2021 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie o długości całkowitej 147 mb i szer. 4,00 – 5,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana została z kostki betonowej gr. 8 cm i została ograniczona obustronnie krawężnikiem drogowym. Odprowadzenie wód opadowych do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano również miejsca postojowe. Głównym celem projektu była poprawa stanu technicznego istniejącej drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. odcinku.

Czytaj dalej...

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki”

Źródła finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 215 285,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 429 728,04 zł

Okres realizacji projektu:listopad 2019 – maj 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi gminnej w miejscowość Dobrzyki o długości całkowitej 348 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą powiatową nr  1307N Susz – Zalewo oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny”

Źródła finansowania:Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania:  741 652,90 zł

Całkowita wartość inwestycji:1 236 088,16 zł

Okres realizacji projektu:październik 2019 – czerwiec 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Dobrzyki z miejscowością Koziny o długości całkowitej 1746 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania wykonano ponadto perony autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Czytaj dalej...

„Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód”

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód                                                                                                               

Źródła fiannsowania: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 661 955,42 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 105 563,75 zł

Okres realizacji projektu: listopad 2019 – czerwiec 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu była przebudowa drogi gminnej nr 145005N łączącej miejscowość Surbajny z miejscowością Międzychód, o długości całkowitej 1419 mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego gr. 8 cm.  Jezdnia na całym odcinku ma szerokość 5,00 m i po obu stronach została ograniczona poboczem o szerokości 75 cm wykonanym z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych do odtworzonych i oczyszczonych rowów drogowych. W ramach zadania wykonano ponadto perony autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz wprowadzano stałą organizację ruchu drogowego, obejmującą m.in. montaż progów zwalniających wyspowych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS