plnlenfrdeitrues

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej

Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-66/2022

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 28 marca 2022r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na  promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.

 

            Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 1) ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

      

§ 1.1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej, ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050-42/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022r.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nie złożono żadnej oferty.

                                                                        

 § 2. Informację o unieważnieniu konkursu publikuje siępoprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                

                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                    Marek Żyliński

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 28 marzec 2022 11:13
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę