plnlenfrdeitrues

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychpowołana została na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Burmistrza Zalewa Zarządzeniem Nr 0050-88/15 z dnia 8 października 2015r. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, powołane. Członkowie Komisji otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z pracą w komisji. Do zadań  Komisji należy w szczególności:

1) inicjowanie działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) uczestniczenie w pracach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie;

3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

4) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej;

5)  przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy,

6)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji Gminnych Programów.

 

Dane kontaktowe:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Częstochowska 8

14-230 Zalewo

tel. 89) 758 83 77 wew. 20

 

 

Punkt Konsultacyjny w Zalewie

 

W Zalewie działa Punkt Konsultacyjny, którego siedziba znajduje się przy ul. Traugutta 4. Do podstawowych zadań punktu należy  w szczególności:

1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne,

2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych,  do zmiany szkodliwego wzoru picia,

3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym  (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu),

4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

5) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

6) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji działających na terenie gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu :

 

wtorek

od godz. 13:00 do godz. 17:00

psycholog

czwartek

od godz. 09:00 do godz. 13:00

instruktor terapii uzależnień

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 04 wrzesień 2019 10:23
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę