OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZALEWA z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nr LX/ 457/10 Rady Miejskiej  w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Opinie i uwagi do projektu Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Zalewa z dnia 10 listopada 2023r., organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zalewo mogły składać do dnia 17 listopada 2023r. do godz. 1500. Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej www.zalewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do przedłożonego projektu Programu współpracy nie wniesiono żadnych opinii i uwag.

 

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 listopad 2023 11:54
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę