plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XXXVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 30 marca 2022 r. (środa)  XXXVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022 r.
4. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiące styczeń- luty 2022r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

6. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
7. Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie przyjęcie przez Radę Miejską w Zalewie stanowiska wobec agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz przyjęcia zdecydowanego sprzeciwu z powodu prowadzenia przez agresora działań wojennych z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych, zwyczajów międzynarodowych oraz zasad ogólnych uznanych przez narody cywilizowane,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039,
3) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.,
4) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania,
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022,
6) w sprawie pozostawienia ponownej petycji w tej samej sprawie bez rozpatrzenia,
7) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bajdy, gmina Zalewo,
8) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 118/27, położona w obrębie Zalewo nr 1, na rzecz użytkownika wieczystego,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 222/3 o powierzchni 0,2527 ha oraz część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 223/4 o powierzchni 0,8188 ha, położonych w obrębie Zalewo nr 1,
11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 91 oraz Nr 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/6, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
13) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2022 rok.”


8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 

Z poważaniem


Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Gawryś
 

Ostatnio zmienianywtorek, 22 marzec 2022 14:07
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę