plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XXXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję na dzień 23 lutego 2022 r. (środa) XXXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

               

 Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Prezentacja planów budowy farm wiatrowych przez Spółkę DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp z o.o.

4.    Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r.

5.    Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022 r.

6.    Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2021 rok.

7.    Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2021 rok.

8.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

9.    Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

10.  Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039,

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.,

3)    w sprawieszczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

4)    w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2022,

5)    w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników,

6)    w sprawie dokonania zmian w treści Załącznika do Uchwały Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo.

 

11.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad.

                   

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

                                                                                                                           Z poważaniem

 

                                                                                             Wiceprzewodniczący Rady

/-/ Krzysztof Gawryś

1
0
0
s2smodern
Powrót na górę