plnlenfrdeitrues

Inwestycje drogowe na obszarach wiejskich Gminy Zalewo w 2017r. Wyróżniony

Inwestycje drogowe na obszarach wiejskich Gminy Zalewo w 2017r.

W 2017 roku na terenie Gminy Zalewo wykonano szereg prac związanych z poprawą jakości dróg gminnych na obszarach wiejskich. Prace obejmowały nie tylko doraźnie remonty i naprawy, ale również modernizację i budowę dróg.
Na realizację zadań z zakresu dróg wykorzystywano nie tyko środki własne Gminy, ale pozyskiwano również środki zewnętrzne.

Istotne inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane na terenach wiejskich gminy Zalewo w 2017 roku w oparciu o środki zewnętrzne.

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres operacji dotyczył odcinka drogi o długości 0,894 km. W ramach prac wykonano korektę przebiegu drogi, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z tłucznia, odwodnienie i oznakowanie stałej organizacji ruchu.
Wartość zadania wyniosła 223.940,52 zł, w tym dofinansowanie 139.724,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego”.

Inwestycję wykonano dzięki pozyskaniu dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Prace związane z przebudową drogi obejmowały regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację i poprawę odwodnienia.
W ramach prac wykonano 1,533 km nowej nawierzchni.
Wartość zadania wyniosła 383.736,24 zł, w tym dotacja 90.000,00 zł.

3. Remont drogi gminnej Urowo- Murawki.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi gminnej polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawy odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W efekcie wyremontowano 4,755 km drogi wraz z przepustami.
Wartość zadania wyniosła 265.000 zł, w tym dofinansowanie 203.102,85 zł.

4. Remont drogi Sadławki – Zalewo.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawie odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W sumie wyremontowano 4,038 km drogi wraz z przepustem.

Wartość zadania wyniosła 225.000 zł, w tym dofinansowanie 172.457,15 zł.


W roku 2018 roku w ramach środków zewnętrznych realizowane będą w granicach administracyjnych miejscowosci „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki- Koziny” na które dofinansowanie pozyskano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 październik 2018 19:03
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę