plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

               

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIIIzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022 r.

4.    Przyjęcie protokołu z XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022 r.

5.    Odczytanie Protokołu Nr I/2022 Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się w dniu 23 marca 2022r.

6.    Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.

7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

8.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiące marzec - maj 2022r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Rolnictwa, Handlu i Usługoraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

9.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

10.  Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

11.  Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania,

      a) debata nad Raportem o stanie Gminy Zalewo,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze  sprawozdaniem z wykonaniabudżetu Gminy Zalewo za 2021 rok,

a)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2021 rok,

3)w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 rok,

a)    odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2021 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 r.,

b)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 rok,       

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039,

    5) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.,

6) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2022 roku,

7) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo od Województwa Warmińsko – Mazurskiego części zadań zarządcy drogi z zakresu pełnienia funkcji inwestora zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej nr 519,

8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Zalewo,

9) w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

10) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo.

 

12.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad.

                   

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                  /-/ Jan Lichacz

 

Ostatnio zmienianywtorek, 14 czerwiec 2022 06:07
1
0
0
s2smodern
Powrót na górę