grudzień 2023 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2024 roku został ogłoszony przez Burmistrza Zalewa dnia 14 grudnia 2023r.  Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.zalewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 21 grudnia 2023r. do godz. 1500, miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych. W oznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz żaden z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosili swoich kandydatów na członków do składu komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2024 roku.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2da pkt. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2023r. poz. 571), komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej
ustawy.

 

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 858.800,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę”

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura oświetleniowa.

Projekt obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo, polegającą na wymianie nieenergooszczędnych opraw sodowych na wysokowydajne oprawy typu „LED”, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania. Podstawowym założeniem projektu jest obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 858.800,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  214.700,00 zł.  W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2024r.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 7.200.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 8

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II).

Priorytet – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Projekt obejmuje jeden z etapów rewitalizacji Starego Miasta w Zalewie – obszar placu im. Jana Pawła II, ul. Częstochowskiej oraz łącznika ulic Krakowskiej i Kościelnej w Zalewie, wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i założenia urbanistycznego Starego Miasta. Planowanym efektem projektu jest kompleksowa poprawa jakości infrastruktury technicznej w obszarze rewitalizowanym oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej i zwiększenie standardu życia mieszkańców.

Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 7.200.000,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  800.000,00 zł.  W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.06.2025r.

 

 

 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo otrzymała 2.548.000,00 zł. na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Edycja 6 - PGR

W ramach kolejnego  naboru wniosków o dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Zalewo uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji  pn. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo.

Priorytet – Infrastruktura drogowa.

Projekt przewiduje modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo, obejmującą swoim zakresem m.in. przebudowę nawierzchni dróg, wykonanie poboczy, wykonanie elementów odwodnienia dróg, montaż oznakowania wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt przewiduje ponadto rozbudowę i wymianę infrastruktury oświetlenia  drogowego. Celem projektu jest poprawa komunikacji miejscowości zmarginalizowanych komunikacyjnie w gminie Zalewo oraz wzrost bezpieczeństwa i poziomu jakości życia mieszkańców obszarów byłych PGR. Celem projektu jest również ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do głównych obiektów użyteczności publicznej oraz usług w gminie Zalewo. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wys. 2.548.000,00 zł. Deklarowany wkład własny Gminy  52.000,00 zł.  W najbliższym terminie rozpoczną się procedury wyboru wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2025r.

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Przekazanie samochodu pożarniczego-podsumowanie

W dniu 11 lipca 2023 roku Burmistrz Zalewa przekazał umową darowizny samochód specjalny pożarniczy typu ambulans, księdzu Jarosławowi Gościńskiemu proboszczowi Parafii Greckokatolickiej p.w. Świętego Jana Apostoła w Iławie. Samochód został przekazany z myślą dalszej darowizny dla miasta Mikołajów na Ukrainie. Po dojechaniu na miejsce pojazd otrzymał przydział do służby w 56 Brygadzie, obsługiwany przez medyka Owena i skierowany do działań frontowych w okolicach Bachmutu. Pojazd służył tylko 2 miesiące żołnierzom rannym biorącym bezpośredni udział w działaniach wojennych. Wracając z jednej akcji, przewożąc czterech rannych żołnierzy, kierowca najechał na minę w wyniku czego samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Pomimo poważnego uszkodzenia pojazdu ranni żołnierze nie stracili życia. Na filmiku widzimy rannego Owena- ratownika medycznego przebywającego w szpitalu.

W załączeniu filmik przedstawiający przekazanie samochodu do momentu jego zniszczenia na froncie wojennym. https://www.youtube.com/watch?v=U7YPqxd3c0k

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS