plnlenfrdeitrues

marzec 2022 - ZALEWO

LGD Łaczy Nas Kanał Elbląski ogłasza nabór na projekty grantowe – Smart Village

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie od 15 marca do 30 marca 2022 r, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu – 28 lutego 2022 roku.

 

II. Miejsce, czas i sposób składania wniosków o powierzenie grantu

Miejscem składania wniosków o powierzenie grantu przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 jest siedziba Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg. Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez KE LGD. Wnioski należy składać osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o zamiarze złożenia wniosku, tel. 55 643 58 45.

 

III. Forma wsparcia

Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania.

Refundacja poniesionych kosztów – 50% wartości grantu po przyjęciu sprawozdania grantobiorcy.

 

IV. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.):

  1. Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, w tym gminą wiejską Elbląg, gminą wiejską Iława, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim.
  2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
  3. Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023, nieprowadzące działalności gospodarczej.
  4. Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR OW KE 2016-2023.
  5. Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

 

V. Zakres zadań tematycznego projektu grantowego i wysokość dostępnych środków w Projekcie grantowym oraz intensywność pomocy

Tematyczność Projektu grantowego to: Projekt grantowy koncepcje Smart Village.

 

Szczegółowe informacje dotyczace naboru znajdują się:

https://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-31-2022-pg-projekty-grantowe-smart-village/

 

Miejsce, termin, rodzaj i tryb udzielanych porad wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami:
-  indywidualnie w formie elektronicznej poprzez program ZOOM, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania on-line,
- w formie telekonferencji (spotkania informacyjne, warsztaty) poprzez program ZOOM, po uprzednim zgłoszeniu udziału na spotkaniu on-line,
- telefonicznie ( 55 643 58 45 ) oraz e-mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00,

- zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 26 czerwca 2017 roku.

 

 

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS