plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. (środa) VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Okolicznościowe życzenia z okazji Dnia Sołtysa.
4. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 lutego 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 marca 2019 r.
7. Odczytanie Protokołu Nr I Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 26 lutego 2019r.
8. Informacja o zrealizowanych tematach za okres grudzień 2018r. - luty 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
10. Informacja na temat finalizowania inwestycji 100% zwodociągowania Gminy Zalewo:
- SUW Zalewo, sieć wodociągowa Kupin, Osiedle Wileńskie, Bajdy, Dajny, Gajdy.
- SUW Boreczno, sieć wodociągowa Gubławki, Wieprz, Karpowo (inwestycja KOWR).
11. Informacja na temat funkcjonowania Ekomariny w roku 2019.
12. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku,
2) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2019 rok”,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 20/20, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
4) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie,
5) w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiegoprzy ul. Częstochowskiej 8.

 


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 marzec 2019 09:05
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę