plnlenfrdeitrues
Komunikaty Urzędu

Komunikaty Urzędu (92)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia pierwsza pomoc

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowanych ze źródeł innych niż budżet gminy, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo, zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

                                                                                                                                                                                                            Zalewo, 28 stycznia 2020r.

 

 

Ogłoszenie
w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

I. Informacje ogólne
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.), Burmistrz Zalewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zalewo w 2020 roku.
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych. Burmistrz Zalewa powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z bazy kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,
3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizację zadań publicznych.

 

III. Zadania komisji konkursowych:
1. Ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach ogłoszonych w roku 2020 otwartych konkursów ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
2. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Zalewa.

 

IV. Okres wpisu na listę członków: Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

V. Miejsce i termin złożenia zgłoszenia:
Zgłoszenie – na załączonym formularzu - należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, w terminie do dnia 6 lutego 2020r. do godz. 15:00.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 10 września 2019r. (wtorek) XII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.
 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
   1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 — 2037,
   2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019r.
   3) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalewo.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

     Pod takim hasłem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszyło z kampanią edukacyjno-profilaktyczną, której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.
Kampania została opracowana w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, a jej realizacja przewidziana jest do końca 2019 roku.
     W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” powstał spot filmowy, którego twórcy zwracają uwagę na poważne zagrożenie życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne, przestrzegają młodych i ciekawych świata ludzi przed przestępcami, którzy narażają ich na utratę zdrowia, a nawet życia – czerpiąc z tego spore zyski. Zwrócono również uwagę na coraz większą trudność w rozpoznawaniu nowych, nieznanych substancji, tzw. „dopalaczy”, które są nielegalnie rozpowszechniane pod pretekstem „celów kolekcjonerskich”.

 

Więcej o Kampanii:
Spot filmowy: https://youtu.be/Wp-vF27-PPE

razembezpieczniej.mswia.gov.pl

 

Źródło grafiki: MSWiA
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS