plnlenfrdeitrues
Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (43)

Kolejne komputery trafiły do uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła +”

 

 

 

 

 

 

W dniu  25 sierpnia 2020r. do szkół podstawowych naszej gminy trafiło kolejnych 35  laptopów. Tym razem laptopy zakupiono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.  Komputery trafiądla uczniów  z rodzin wielodzietnych i nie mających warunków  technicznych do uczestnictwa w  kształceniu zdalnym. Uczniowie będą korzystać z laptopów na podstawie umowy użyczenia w czasie zdalnego nauczania. Kiedy wrócą do szkół, sprzęt wróci do placówek i będzie do dyspozycji dyrektorów.

Przypomnijmy, 29 kwietnia  br. Gmina Zalewo  przekazała 24 laptopy do szkół, a następnie do rodzin, które spełniły warunki niezbędne do skorzystania z programu. Łącznie Gmina Zalewo zakupiła 59 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnymi akcesoriami typu słuchawki, myszki, torby. Całkowita wartość projektów -  130.782,95 zł. , dofinansowanie ze środków UE – 130.782,95 zł.

 


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

Tytuł projektu: "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

 

Nr umowy:  744-166-08-12

 

Beneficjent: Gmina  Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

 

Cel projektu:

 

Celem głównym projektu jest zakup sprzętu komputerowego – laptopów, przeznaczonych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

 

Planowane wskaźniki:

 

- ilość zakupionego sprzętu ( laptopów ) – 35

- ilość wspartych szkół – 4

- ilość wspartych uczniów – co najmniej 35

 

Wartość projektu: 75.000,00  zł.

 

Dofinansowanie ze środków  UE:  75.000,00 zł.

 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt -  "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

 

Opis projektu:

 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w ilości 35 laptopów, który zostanie udostępniony uczniom nie mającym warunków technicznych do realizacji procesu kształcenia zdalnego, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych.

 

Okres realizacji projektu: 29.05.2020r. – 29.11.2020r.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Zalewo !

W dniu 16 września 2019 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko  - Mazurskim a Burmistrzem Zalewa doszło do zawarcia trzech umów na dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji drogowych
z obszaru gminy Zalewo:

  • „Przebudowa drogi gminnej Nr 145005N Surbajny – Międzychód” – dofinansowanie w wysokości 889 068,52 zł (60% wartości zadania),
  • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowowści Dobrzyki” – dofinansowanie w wysokości 303 702,77 zł (60% wartości zadania),
  • „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny” – dofinansowanie w wysokości 959 015,93 zł (60% wartości zadania),

 

Planowany termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r. 

 

Obecnie Gmina Zalewo oczekuje na ocenę merytoryczną trzech kolejnych zadań w ramach sierpniowego naboru Funduszu Dróg Samorządowych.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa”,

 

mająca na celu racjonalne zagospodarowanie terenu i poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Zalewo poprzez kształtowanie 1 terenu przestrzeni publicznej w centrum miasta Zalewa,

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu  „Kształtowanie przestrzeni publicznejw ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: odnowa 1 (jednego) centrum miejscowości Zalewo.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 173.687,00 zł.

 

 

 
1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowe środki dla Gminy Zalewo

Gmina Zalewo znalazła się wśród 33 gmin województwa warmińsko – mazurskiego, które znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.
W dniu 3 czerwca 2019r. w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów, gdzie z rąk Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego Burmistrz Zalewa Marek Żyliński przyjął pamiątkową tabliczkę.
Dzięki pozyskanym środkom przebudowywana jest droga gminna w miejscowości Jerzwałd.
Przedmiot prac obejmuje wykonanie ciągu pieszo- jezdnego o długości niespełna 664m, w tym regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie przejścia dla pieszych (wyniesionego) z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lampy solarnej, wykonanie przystanku komunikacyjnego (peronu), regulację i poprawę odwodnienia.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Morga. Wartość zamówienia to kwota 677.223,71 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Iluminacja obiektu zabytkowego w Zalewie

Charakterystyczna bryła średniowiecznego Kościoła pw. Jana Ewangelisty w Zalewie dotychczas widoczna była z wielu miejsc na terenie Gminy jedynie w ciągu dnia. Aktualnie piękno tego zabytkowego obiektu można podziwiać również nocą.
Środki na wykonanie iluminacji pochodziły z budżetu Gminy Zalewo. Zakres prac obejmował roboty ziemnie, roboty związane z ułożeniem kabli, montaż szafy sterowania oświetleniem ulicznym, wykonanie uziemienia, montaż słupów i opraw oświetleniowych LED.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została Firma Usługowo- Handlowa BST Marek Tomczonek z Budwit, którego oferta wynosiła 125.460 zł.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”

mająca na celu udostępnienie mieszkańcom miejscowości Kupin dostępu do infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kupinie, a trwałość operacji wyniesie 5 lat od daty płatności końcowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:

budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania:

127.260,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS