plnlenfrdeitrues
Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (37)

Nowe środki dla Gminy Zalewo

Gmina Zalewo znalazła się wśród 33 gmin województwa warmińsko – mazurskiego, które znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.
W dniu 3 czerwca 2019r. w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów, gdzie z rąk Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego Burmistrz Zalewa Marek Żyliński przyjął pamiątkową tabliczkę.
Dzięki pozyskanym środkom przebudowywana jest droga gminna w miejscowości Jerzwałd.
Przedmiot prac obejmuje wykonanie ciągu pieszo- jezdnego o długości niespełna 664m, w tym regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie przejścia dla pieszych (wyniesionego) z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lampy solarnej, wykonanie przystanku komunikacyjnego (peronu), regulację i poprawę odwodnienia.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Morga. Wartość zamówienia to kwota 677.223,71 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Iluminacja obiektu zabytkowego w Zalewie

Charakterystyczna bryła średniowiecznego Kościoła pw. Jana Ewangelisty w Zalewie dotychczas widoczna była z wielu miejsc na terenie Gminy jedynie w ciągu dnia. Aktualnie piękno tego zabytkowego obiektu można podziwiać również nocą.
Środki na wykonanie iluminacji pochodziły z budżetu Gminy Zalewo. Zakres prac obejmował roboty ziemnie, roboty związane z ułożeniem kabli, montaż szafy sterowania oświetleniem ulicznym, wykonanie uziemienia, montaż słupów i opraw oświetleniowych LED.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została Firma Usługowo- Handlowa BST Marek Tomczonek z Budwit, którego oferta wynosiła 125.460 zł.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”

mająca na celu udostępnienie mieszkańcom miejscowości Kupin dostępu do infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kupinie, a trwałość operacji wyniesie 5 lat od daty płatności końcowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:

budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania:

127.260,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowe obiekty w Urowie i Girgajnach

W Urowie w powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo” wykonano podbudowę pod wiatę z kostki brukowej, na której posadowiono wiatę rekreacyjną w technologii drewnianej na stopach fundamentowych betonowych z dachem dwuspadowym pokrytym gontem papowym. Powierzchnia zabudowy to 16,94 m2. Wykonawcą obiektu wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została firma Usługi Stolarskie Dorota Ucińska – Trepiak z Franciszkowa. Wartość zadania to 19.680,00 zł.
W Girgajnach wykonano natomiast obudowę punktu zbiórki odpadów selektywnych. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kostki brukowej, na której umiejscowiono wiatę śmietnikową w konstrukcji drewnianej na stopach fundamentowych betonowych, wykonaną z boazerii z listew drewnianych, pokrytą dachówką bitumiczną typu „łuska”.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego podobnie jak w Urowie była firma z Franciszkowa. Wartość zadania to 15 375,00 zł.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

 

W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie. Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana UNIB Daniel Wygonowski z Ostródy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych wynosi 992.941,16 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw, wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe); elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka "ptasie gniazdo", huśtawka podwójna, linarium), kamienie/ głazy do siedzenia; wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ); wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

Wartość dofinasowania projektu to około 800.000,00 zł.
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019r.
 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”.
Realizacja zadania obejmowała budowę drewnianej wiaty, o wymiarach 3,5 m x 4,8 m, stanowiącej punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie.
Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna impregnowanego środkami oleistymi, natomiast konstrukcja dachu jest drewniana i została pokryta dachówką bitumiczną. Podbudowę wykonano z kostki betonowej typu polbruk (około 16,8 m2). Wiata usytuowana została w centrum wsi. Wykonawcą infrastruktury była firma Usługi Stolarskie Dorota Trepniak z Franciszkowa.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców Boreczna w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Mieszkańcy Sołectwa w ramach zadania wykonali nieodpłatną pracę własną. Samodzielnie przygotowali teren pod punkt do selektywnej zbiórki odpadów (wyrównanie terenu) oraz uporządkowali go po wybudowaniu wiaty przez wykonawcę zadania.
Cała inwestycja wpisuje się w klimat miejscowości, nawiązuje też do architektury regionu, w którym dominują naturalne materiały (drewno) wykorzystywane do budowy.
Całkowita wartość zadania wyniosła 16.605 złotych. Dofinansowanie 8.000 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia.
Łączna długość przebudowywanej drogi to 522m.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość wykonanych robót to 377.449,85 złotych, w tym dofinansowanie 50 tys. złotych z Funduszu Ochrony gruntów rolnych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszczenie z zachwaszczeń i zakrzaczeń, wykonanie trawników, wykonanie utwardzonej podbudowy na ustawienie pojemnika na odpady komunalne, wykonanie miejsca na ognisko, utwardzenie tłuczniem kamiennym dojść do istniejących pomostów, wykonanie utwardzonego miejsca na toaletę przenośną, wykonanie niskiej palisady drewnianej jako umocnienie skarpy, montaż ławek i koszy na śmieci. Ponadto wykonano remont schodów z kamienia polnego.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma ANDRESPOL Andrzej Skurzewski ze Śliwy. Wartość robót wyniosła 49 tys. złotych.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych.
Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.
Prace obejmowały regulację parametrów geometrycznych ciągów pieszych, regulację i poprawę odwodnienia oraz rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni ze spękanych płyt chodnikowych i jej wymianę na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wartość robót wyniosła 21.525,00 złotych.
W okresie letnim wykonano natomiast przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły od strony ulicy Targowej. Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni schodów z okładziny lastryko na nawierzchnię z płyt kamiennych granitowych przyklejonych do wylewki betonowej w formie wyprofilowanych stopni. Roboty obejmowały również przemurowanie muru oporowego i wymianę balustrady.
Prace wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego Firma Usługowo - Handlowa „NEXT” z Zalewa. Wartość robót to kwota 19 300,00 złotych.
Obie inwestycje wykonane zostały zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS