plnlenfrdeitrues
Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (39)

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Zalewo !

W dniu 16 września 2019 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko  - Mazurskim a Burmistrzem Zalewa doszło do zawarcia trzech umów na dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji drogowych
z obszaru gminy Zalewo:

  • „Przebudowa drogi gminnej Nr 145005N Surbajny – Międzychód” – dofinansowanie w wysokości 889 068,52 zł (60% wartości zadania),
  • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowowści Dobrzyki” – dofinansowanie w wysokości 303 702,77 zł (60% wartości zadania),
  • „Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny” – dofinansowanie w wysokości 959 015,93 zł (60% wartości zadania),

 

Planowany termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r. 

 

Obecnie Gmina Zalewo oczekuje na ocenę merytoryczną trzech kolejnych zadań w ramach sierpniowego naboru Funduszu Dróg Samorządowych.

 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa”,

 

mająca na celu racjonalne zagospodarowanie terenu i poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Zalewo poprzez kształtowanie 1 terenu przestrzeni publicznej w centrum miasta Zalewa,

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu  „Kształtowanie przestrzeni publicznejw ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: odnowa 1 (jednego) centrum miejscowości Zalewo.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 173.687,00 zł.

 

 

 
1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowe środki dla Gminy Zalewo

Gmina Zalewo znalazła się wśród 33 gmin województwa warmińsko – mazurskiego, które znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.
W dniu 3 czerwca 2019r. w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów, gdzie z rąk Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego Burmistrz Zalewa Marek Żyliński przyjął pamiątkową tabliczkę.
Dzięki pozyskanym środkom przebudowywana jest droga gminna w miejscowości Jerzwałd.
Przedmiot prac obejmuje wykonanie ciągu pieszo- jezdnego o długości niespełna 664m, w tym regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie przejścia dla pieszych (wyniesionego) z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lampy solarnej, wykonanie przystanku komunikacyjnego (peronu), regulację i poprawę odwodnienia.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Morga. Wartość zamówienia to kwota 677.223,71 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Iluminacja obiektu zabytkowego w Zalewie

Charakterystyczna bryła średniowiecznego Kościoła pw. Jana Ewangelisty w Zalewie dotychczas widoczna była z wielu miejsc na terenie Gminy jedynie w ciągu dnia. Aktualnie piękno tego zabytkowego obiektu można podziwiać również nocą.
Środki na wykonanie iluminacji pochodziły z budżetu Gminy Zalewo. Zakres prac obejmował roboty ziemnie, roboty związane z ułożeniem kabli, montaż szafy sterowania oświetleniem ulicznym, wykonanie uziemienia, montaż słupów i opraw oświetleniowych LED.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została Firma Usługowo- Handlowa BST Marek Tomczonek z Budwit, którego oferta wynosiła 125.460 zł.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin”

mająca na celu udostępnienie mieszkańcom miejscowości Kupin dostępu do infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kupinie, a trwałość operacji wyniesie 5 lat od daty płatności końcowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:

budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania:

127.260,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowe obiekty w Urowie i Girgajnach

W Urowie w powstało nowe miejsce wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo” wykonano podbudowę pod wiatę z kostki brukowej, na której posadowiono wiatę rekreacyjną w technologii drewnianej na stopach fundamentowych betonowych z dachem dwuspadowym pokrytym gontem papowym. Powierzchnia zabudowy to 16,94 m2. Wykonawcą obiektu wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została firma Usługi Stolarskie Dorota Ucińska – Trepiak z Franciszkowa. Wartość zadania to 19.680,00 zł.
W Girgajnach wykonano natomiast obudowę punktu zbiórki odpadów selektywnych. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kostki brukowej, na której umiejscowiono wiatę śmietnikową w konstrukcji drewnianej na stopach fundamentowych betonowych, wykonaną z boazerii z listew drewnianych, pokrytą dachówką bitumiczną typu „łuska”.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego podobnie jak w Urowie była firma z Franciszkowa. Wartość zadania to 15 375,00 zł.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

 

W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie. Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana UNIB Daniel Wygonowski z Ostródy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych wynosi 992.941,16 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw, wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe); elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka "ptasie gniazdo", huśtawka podwójna, linarium), kamienie/ głazy do siedzenia; wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ); wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

Wartość dofinasowania projektu to około 800.000,00 zł.
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019r.
 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”.
Realizacja zadania obejmowała budowę drewnianej wiaty, o wymiarach 3,5 m x 4,8 m, stanowiącej punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie.
Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna impregnowanego środkami oleistymi, natomiast konstrukcja dachu jest drewniana i została pokryta dachówką bitumiczną. Podbudowę wykonano z kostki betonowej typu polbruk (około 16,8 m2). Wiata usytuowana została w centrum wsi. Wykonawcą infrastruktury była firma Usługi Stolarskie Dorota Trepniak z Franciszkowa.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców Boreczna w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Mieszkańcy Sołectwa w ramach zadania wykonali nieodpłatną pracę własną. Samodzielnie przygotowali teren pod punkt do selektywnej zbiórki odpadów (wyrównanie terenu) oraz uporządkowali go po wybudowaniu wiaty przez wykonawcę zadania.
Cała inwestycja wpisuje się w klimat miejscowości, nawiązuje też do architektury regionu, w którym dominują naturalne materiały (drewno) wykorzystywane do budowy.
Całkowita wartość zadania wyniosła 16.605 złotych. Dofinansowanie 8.000 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia.
Łączna długość przebudowywanej drogi to 522m.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość wykonanych robót to 377.449,85 złotych, w tym dofinansowanie 50 tys. złotych z Funduszu Ochrony gruntów rolnych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS