plnlenfrdeitrues

wtorek, 18 kwiecień 2017 - ZALEWO

Zaproszenie na XLI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 19 kwietnia 2017r. (środa) XLI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 51/9, obręb geodezyjny 2 Zalewo, gmina Zalewo,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 21/7, położonej w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej nieruchomość określoną numerem ewidencyjnym 178, o powierzchni 0,3654 ha, położoną w obrębie Zalewo nr 2,
6) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zalewo,
7) w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo,
8) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXIV/170/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Pozorty (naruszenie - zdaniem Wzywającego - wynika z ujęcia części działki nr 11 w miejscowości Pozorty, gm. Zalewo jako drogi wewnętrznej, która na planie oznaczona jest symbolem 3KDW),
9) w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Murawki na lata 2009 –2015,
10) w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2015 – 2022.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

                                                                                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                       /-/ Iwona Parzyszek
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS