plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na LIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 28 marca 2018r. (środa) LIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.
3) w sprawie podziału Gminy Zalewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
4) w sprawie podziału Gminy Zalewo na stałe obwody głosowania,
5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2018 roku,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/10, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

Ostatnio zmienianywtorek, 27 marzec 2018 10:32
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę