plnlenfrdeitrues

luty 2018 - ZALEWO

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

W roku 2016 zakończono realizację modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Dobrzykach. Inwestycja, której wartość przekroczyła 1,4 mln złotych pozwoliła na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zalewo, polegającej na zaopatrzeniu w wodę miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo.
W tym samym roku udało się zakończyć I etap inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo. Na realizację inwestycji Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 936.815 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.263.809,93 złote. Obecnie ku końcowi zmierza II etap tego zadania polegający na zasileniu Rucewa i wykonaniu przyłączy wodociągowych w Jerzwałdzie. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Wartość zadania to niespełna 1.000.000 złotych. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było zaopatrzenia w wodę mieszkańców z sieci wodociągowej.
Niezwykle ważną inwestycją zrealizowaną w 2017r. na terenie Gminy Zalewo była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki. W ramach zadania wybudowano 2355 mb. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 4765 mb. sieci tłocznej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Na mocy zawartego porozumienia KOWR zrealizował zadanie jako własne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.121.371 złotych, plus koszty dokumentacji projektowej i wartość nieruchomości gruntowych przygotowanych do nieodpłatnego przekazania na mienie komunalne. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było odbioru ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska - linii brzegowej jeziora Jeziorak. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w/w miejscowości są opłaty za m3 zrzucanych ścieków, wielokrotnie niższe od opłat za wypompowywanie ścieków z szamb.
Powyższe zadania nie wyczerpują potrzeb i zamierzeń Gminy Zalewo w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej. W planach jest budowa sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbity, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zalewie oraz wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Żeromskiego w Zalewie.
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne z zakresu wodociągów i kanalizacji planuje się realizować poprzez środki własne oraz zewnętrzne.

 

Czytaj dalej...

Uwaga

IMGW-PIB OSTRZEGA:

MROZ/1 warm-mazurskie.wschodni od 23:00/22.02 do 09:00/23.02.2018

temp.min -16 st.,-13 st.,

wiatr 5-15 km/h

Czytaj dalej...

Zaproszenie na LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z LI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 lutego 2018r.
6. Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 grudnia 2018 r.
7. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2017 rok.
8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2017 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Wnioski i zapytania Radnych.
12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r.,
3) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo”,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 9/18, położona w obrębie Janiki Wielkie,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 9/19, położona w obrębie Janiki Wielkie,
6) w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zalewie na lata 2018-2021”.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek
 

Czytaj dalej...

Uwaga na kleszcze

Odkleszczowe choroby zawodowe rolników – lepiej zapobiegać niż leczyć.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268 ( prawie -3 krotnie). Spowodowane to było przede wszystkich wzrostem liczby zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie na boreliozę: z 58 przypadków do 197.
Przyczyny wzrostu notowanej liczby zachorowań na choroby odkleszczowe rolników:
• wzrost populacji kleszczy i osobników zakażonych krętkami boreliozy;
• doskonalsze metody diagnostyczne.
Zapobieganie chorobom odkleszczowym.
Najpewniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczenie do kontaktu z tym pajęczakiem, co jest trudne z uwagi na specyfikę środowiska pracy rolnika. Istnieją jednak sposoby, które zmniejszają ryzyko ukąszenia kleszcza i mianowicie należy:
• możliwie szczelnie okrywać ciało: koszula z długim rękawem i kołnierzem, spodnie z długimi nogawkami, kryte buty, wysokie skarpety, nakrycie głowy – szczególnie podczas wykonywania prac polowych oraz w lesie;
• nie siadać bezpośrednio na trawie, pniach;
• unikać wysokich traw i zarośli – chodzić po przetartych ścieżkach;
• zachować wzmożoną ostrożność w okresach aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem;
• stosować środki odstraszające kleszcze;
• po powrocie do domu dokładne sprawdzić całe ciało.
Jeżeli na skórze znajduje się żerujący kleszcz należy go jak najszybciej usunąć. Wprawdzie do zakażenia dochodzi zazwyczaj nie wcześniej niż 24 h od ukłucia, to niemniej każda mijająca godzina zwiększa ryzyko zachorowania nie tylko na boreliozę, ale też na odkleszczowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.
Jak usunąć kleszcza?
Kleszcza należy usunąć za pomocą pęsety, przy czym należy:
• wysterylizować spiczastą pęsetę do usuwania kleszczy;
• uchwycić kleszcza pęsetą, jak najbliżej powierzchni skóry;
• delikatnie, ale stanowczo pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia, aż do wyciągnięcia jego główki;
• po wyjęciu kleszcza umieścić go na kartce papieru i sprawdzić, czy został usunięty w całości;
• miejsce po usunięciu kleszcza należy przemyć środkiem odkażającym;
• po usunięciu kleszcza dokładnie umyć ręce, najlepiej antybakteryjnym mydłem.
Czego nigdy NIE robić podczas usuwania kleszcza?
• nie łapać kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, nie starać się go dusić wazeliną, masłem, lakierem do paznokci, benzyną lub alkoholem, ponieważ istnieje ryzyko wyciśnięcia do organizmu zainfekowanej treści żołądka;
• nie przekręcać kleszcza, ponieważ jego głowa pozostanie w ciele człowieka;
• nie usuwać kleszcza gołymi rękami.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie został usunięty w całości lub jeśli po usunięciu występują u ukąszonego jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu osoby ukąszonej, ponieważ początkowe objawy boreliozy u ludzi mylone są często ze stanami grypowymi.
Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień, który może pojawić się na skórze u części osób. W dłuższej perspektywie czasowej mogą pojawić się oznaki zapalenia stawów, nieprawidłowości pracy serca, problemy z pamięcią krótkotrwałą, trudności z koncentracją, czy porażenie nerwu twarzowego, ale również takie objawy jak zaburzenia snu, duszności, dezorientacja, nagłe problemy ze słuchem, czy inne nawracające i nagłe objawy, które wcześniej nie występowały.
Więcej informacji na stronie: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja.

 

Czytaj dalej...

„Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy”
mająca na celu przebudowę drogi gminnej nr G000001 Bajdy - Gajdy na odcinku 0,367 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Bajdy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:
przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy na odcinku 0,367 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 95 252,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 


 

Czytaj dalej...

„Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny”

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny”

mająca na celu przebudowę drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki - Koziny na odcinku 0,200 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Dobrzyki

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:

przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny na odcinku 0,200 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania:  95 337,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

„Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba”,
mająca na celu racjonalne zagospodarowanie turystyczne oraz poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Jaśkowo, Murawki, Duba poprzez budowę 3 obiektów infrastruktury turystycznej,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji: budowa 3 obiektów infrastruktury turystycznej.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 66.244,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS