plnlenfrdeitrues

Zaproszenia na LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 czerwca 2018 r. (środa) LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 kwietnia 2018r.
6. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2018r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa,  Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz marzec 2018r. przez Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
10. Wnioski i zapytania Radnych.
11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2017 r.,

a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2017 rok,

2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2017 r.,

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2076 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2017 r.,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2017 rok,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r.,
5) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie,
6) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”,
7) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 41/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określona numerem ewidencyjnym 85 o powierzchni 0,5100 ha, położonej w obrębie Barty,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określona numerem  ewidencyjnym 142/12 o powierzchni 0,0051 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
11) w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek

 

Ostatnio zmienianywtorek, 05 czerwiec 2018 10:48
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę