plnlenfrdeitrues
Komunikaty Urzędu

Komunikaty Urzędu (86)

Ogłoszenie wyniku naboru członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 został ogłoszony przez Burmistrza Zalewa dnia 6 marca 2017r. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.zalewo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godz. 1500, miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 14 marca 2017 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.), nie zgłosiła swoich kandydatów na członków do składu komisji konkursowej.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2da pkt. 1) w/w ustawy, komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-opracowanie i wydanie biuletynu historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - tenis stołowy

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka siatkowa

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS