plnlenfrdeitrues

Gmina Zalewo w Telewizji Ogólnopolskiej


Na antenie Telewizji Polskiej TVP1 w magazynie „Rok w zagrodzie” wyemitowano materiał poświęcony inwestycjom zrealizowanym m.in. na terenie Gminy Zalewo.
Realizacja omawianych w Programie inwestycji była możliwa dzięki doskonałej współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Gminy Zalewo (od 6 minuty 30 sekundy):
 

https://www.youtube.com/watch?v=tTdGVm5Fob4&feature=share

Czytaj dalej...

Prace budowlane na cmentarzach komunalnych w Gminie Zalewo

W Borecznie rozpoczęto realizację zadania związanego z rewitalizacją cmentarza komunalnego.
Zakres prac obejmuje wykonanie ciągów pieszo- jezdnych, poprzedzone robotami ziemnymi (wykopy, przemieszanie, plantowanie i wywożenie ziemi), wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka ogrodzenia murowanego) oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, obramowana krawężnikiem betonowym). W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie ogrodzenie z bramą i furtką wejściową, wymiana punktu czerpalnego wody, rekultywacja terenu, ponadto wykonany zostanie montaż elementów małej architektury- tablica informacyjna, wiata na śmieci, stojak na rowery.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest firma USŁUGI – HANDEL Aleksandra Tobiasz z Morąga. Wartość robót zgodnie ze złożoną ofertą to 279.279,29 złotych brutto. Termin wykonania inwestycji do 16 listopada 2018r. Realizację przedsięwzięcia z funduszy sołeckich wsparło osiem sołectw parafii Boreczno, przeznaczając na powyższy cel łączną kwotę ponad 97 tys. złotych.
Natomiast na cmentarzu komunalnym w Zalewie trwa kolejny etap budowy ciągów pieszo- jezdnych. Roboty obejmują niwelację terenu, wywiezienie gruzu, utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie warstwy odsączającej, montaż obrzeży na ławie betonowej. Powierzchnia utwardzona w ramach przeprowadzonych robót wyniesie 156 m2. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest Firma Budowa Domów Sadowski Sp. z o.o. z Gardzienia. Wartość prac zgodnie ze złożono ofertą to 31.604,60 złotych. Zakończenie robót ustalone jest do 31 października 2018r.


 

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia.
Łączna długość przebudowywanej drogi to 522m.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość wykonanych robót to 377.449,85 złotych, w tym dofinansowanie 50 tys. złotych z Funduszu Ochrony gruntów rolnych.
 

Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszczenie z zachwaszczeń i zakrzaczeń, wykonanie trawników, wykonanie utwardzonej podbudowy na ustawienie pojemnika na odpady komunalne, wykonanie miejsca na ognisko, utwardzenie tłuczniem kamiennym dojść do istniejących pomostów, wykonanie utwardzonego miejsca na toaletę przenośną, wykonanie niskiej palisady drewnianej jako umocnienie skarpy, montaż ławek i koszy na śmieci. Ponadto wykonano remont schodów z kamienia polnego.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma ANDRESPOL Andrzej Skurzewski ze Śliwy. Wartość robót wyniosła 49 tys. złotych.

Czytaj dalej...

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych.
Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.
Prace obejmowały regulację parametrów geometrycznych ciągów pieszych, regulację i poprawę odwodnienia oraz rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni ze spękanych płyt chodnikowych i jej wymianę na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wartość robót wyniosła 21.525,00 złotych.
W okresie letnim wykonano natomiast przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły od strony ulicy Targowej. Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni schodów z okładziny lastryko na nawierzchnię z płyt kamiennych granitowych przyklejonych do wylewki betonowej w formie wyprofilowanych stopni. Roboty obejmowały również przemurowanie muru oporowego i wymianę balustrady.
Prace wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego Firma Usługowo - Handlowa „NEXT” z Zalewa. Wartość robót to kwota 19 300,00 złotych.
Obie inwestycje wykonane zostały zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS