plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XVI zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) XVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
5. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020 – 2037,

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2020r.,

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2020,
4) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2020,
5) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2020,
6) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rąbity, gm. Zalewo,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2020.

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 


Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz
 

Ostatnio zmienianywtorek, 03 grudzień 2019 06:56
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę