plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XIII zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 25 września 2019 r. (środa) XIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie pracownika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 czerwca 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 sierpnia 2019 r.
7. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2018 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec - sierpień 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
12. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo,
5) w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 143/21, 192/4, 192/6, 192/7 i 296/4 o łącznej powierzchni 0,0376 ha, w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,
6) w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 135/3 i 133/5 o łącznej powierzchni 0,0085 ha, w obrębie Urowo, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zalewo do zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 127/4, położona w obrębie Półwieś,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 24, o powierzchni 0,0132 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 104/4, o powierzchni 0,1073 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 8/3, o powierzchni 0,2500 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1
11) w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia ogólnopolskiego, działającego pod nazwą: „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 17 wrzesień 2019 12:52
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę