plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XLIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 29 listopada 2017r. (środa) XLIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad


1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lipca 2017 r.
6. Przyjęcie protokołu z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 sierpnia 2017 r.
7. Przyjęcie protokołu z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2017 r.
8. Przyjęcie protokołu z XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 października 2017 r.
9. Odczytanie protokołu Nr II z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września 2017 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2016r.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zalewo w roku szkolnym 2016/2017.

12. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.
13. Prezentacja stanu urządzeń SUW i sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Zalewo.
14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
15. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych:

a. radnych,
b. pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

16. Wnioski i zapytania Radnych.

17. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Bartach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Zientary Malewskiej w Bartach,
5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Borecznie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Borecznie,
6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzykach w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Dobrzykach,
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zalewie w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zalewie,
8) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
9) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2018,
10) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadań Powiatu Iławskiego w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych wraz z przejściami dla pieszych na terenie gminy Zalewo,
11) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na przejęcie przez Gminę Zalewo od Polskiego Związku Działkowców gruntu położonego w obrębie 2 m. Zalewo, gmina Zalewo,
12) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem są te same nieruchomości, określone numerami ewidencyjnymi jako: działka nr 220/1 o powierzchni 2,1256 ha, część działki nr 222/3 o powierzchni 3,1625 ha oraz część działki nr 223/4 o powierzchni 1,1405 ha, położone w obrębie Zalewo nr 1,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/11, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, określona numerem ewidencyjnym jako działka nr 93/8 o powierzchni 0,0023 ha, położona w obrębie Boreczno,
16) w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zamiaru nieodpłatnego przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości położonych na terenie gminy Zalewo,
17) w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XIII/101/11 Rady Miejskiej w Miejskiej w Zalewie z dnia 21 września 2011r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 


 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę