plnlenfrdeitrues

listopad 2017 - ZALEWO

„Nocne Manewry” w M-GCK w Zalewie

Z piątku na sobotę (17-18 listopada 2017r.) odbyły się "Nocne Manewry Animacyjne Andrzejkowo - Katarzynkowe" w M-GCK w Zalewie.
Starsza grupa animacyjna spotkała się o godzinie 20 w piątek, a do domu wróciła po 8 rano. Uczestnicy zmagań nocnych mieli mnóstwo atrakcji do samego rana.
Spotkali się ze sportowcami z Klubu Sportowego Piechotka Team Adamem Charkawy, Łukaszem Gawlińskim i Michałem Gawlińskim, z którymi mogli potrenować kickboxing.
Były wróżby, tańce, ale najważniejsza była rywalizacja o miano "Mistrza Animacji". Każdy uczestnik zbierał od września do listopada punkty za różne sprawności, a podczas „Manewrów Nocnych” podwajał je, rozwiązując grupowo lub indywidualnie 12 różnych tematycznych zagadek.
Mistrzynią Animacji z ilością 61 punktów została Maja Lipińska, a tuż za nią Paweł Kowalski oraz Przemek Horba. Zwycięzcom gratulujemy.
Zajęcia prowadziła Anna Brędowska.
Organizatorzy dziękują zawodnikom Klubu Sportowego Piechotka Team za pomoc w organizacji spotkania oraz Annie Kowalskiej za bezinteresowną pomoc w opiece nad uczestnikami.
 

Czytaj dalej...

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie oraz jej filia w Borecznie miały przyjemność gościć Wiesława Drabika - jednego z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci, autora ponad 200 bajeczek, ukazujących się na polskim rynku od 22 lat. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu Szkół w Zalewie (z kl. IIIa i IIIb) oraz Zespołu Szkół w Borecznie (z oddz. „0” oraz kl. I, II i III). W trakcie spotkania autor opowiadał, jak powstają książki, pokazywał ilustracje, czytał fragmenty swoich książek. Dzieci brały udział w rymowankach, zagadkach i konkursach. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były książeczkami i naklejkami. Odpowiednio dobranymi fragmentami wierszyków pisarz prowokował dzieci do układania rymowanych zakończeń i wymyślania zabawnych rozwiązań. Sprawił, że spotkanie było nie tylko ciekawe, ale i zabawne. Takie też są jego bajki - wierszowane, pełne humoru, do tego pięknie ilustrowane oraz chętnie czytane i oglądane przez dzieci. Spotkanie było doskonałą okazją do otrzymania autografu pisarza i zakupu jego książek, z czego uczniowie chętnie korzystali, ustawiając się w długiej kolejce.

Czytaj dalej...

Zaproszenie na XLIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 29 listopada 2017r. (środa) XLIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad


1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lipca 2017 r.
6. Przyjęcie protokołu z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 sierpnia 2017 r.
7. Przyjęcie protokołu z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2017 r.
8. Przyjęcie protokołu z XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 października 2017 r.
9. Odczytanie protokołu Nr II z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września 2017 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2016r.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zalewo w roku szkolnym 2016/2017.

12. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.
13. Prezentacja stanu urządzeń SUW i sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Zalewo.
14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
15. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych:

a. radnych,
b. pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

16. Wnioski i zapytania Radnych.

17. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Bartach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Zientary Malewskiej w Bartach,
5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Borecznie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Borecznie,
6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzykach w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Dobrzykach,
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zalewie w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zalewie,
8) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
9) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2018,
10) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadań Powiatu Iławskiego w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych wraz z przejściami dla pieszych na terenie gminy Zalewo,
11) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na przejęcie przez Gminę Zalewo od Polskiego Związku Działkowców gruntu położonego w obrębie 2 m. Zalewo, gmina Zalewo,
12) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem są te same nieruchomości, określone numerami ewidencyjnymi jako: działka nr 220/1 o powierzchni 2,1256 ha, część działki nr 222/3 o powierzchni 3,1625 ha oraz część działki nr 223/4 o powierzchni 1,1405 ha, położone w obrębie Zalewo nr 1,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/11, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, określona numerem ewidencyjnym jako działka nr 93/8 o powierzchni 0,0023 ha, położona w obrębie Boreczno,
16) w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zamiaru nieodpłatnego przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości położonych na terenie gminy Zalewo,
17) w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XIII/101/11 Rady Miejskiej w Miejskiej w Zalewie z dnia 21 września 2011r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 


 

Czytaj dalej...

Punkty konsultacyjno - diagnostyczne

#mamczasrozmawiac to hasło i strona internetowa nowej kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, skierowanej do rodziny wielopokoleniowej. Grupą docelową są osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może także dotyczyć.
3-minutowa mini rozmowa z bliską osobą może być wstępem do budowania zaufania i rozmów o ważnych, ale trudnych sprawach. Znajdziemy tam poradnik dla rodziny – jak zacząć trudną rozmowę na ważne tematy z młodszymi ? a jak z rodzicami i dziadkami ?
Jeśli rozmówca uważa, że temat go nie dotyczy, przypomnij, że choroby zakaźne to problem, który dotyczy każdego, a w związku z tym lepiej więcej wiedzieć i zapobiegać niż leczyć.
Uświadom o zagrożeniach
• związanych z wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną. HIV to tylko jeden z wirusów, którym można zakazić się podczas piercingu, tatuażu, zabiegów kosmetycznych lub medycznych. Warto poznać zasady higieny przy takich zabiegach i pilnować, żeby były przestrzegane;
• dotyczących zdrowia dziecka, które ma się urodzić. Wykonanie wszystkich zalecanych w czasie ciąży badań jest ważne zarówno dla przyszłych rodziców, jak i dziecka. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama – powinien go wykonać również przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Adresy PKD znajdują się na stronie aids.gov.pl;
• związanych z drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową. Wyjaśnij, że nie ma znaczenia wiek, płeć, status majątkowy lub stan cywilny – istotne są zachowania seksualne i żeby podejmować je w bezpieczniejszy sposób, trzeba wiedzieć jak najwięcej o ryzyku zakażeń.
W piątek 17 listopada 2017 roku rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania na HIV,
który potrwa do 24 listopada 2017 roku.
Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonanie testu diagnostycznego w kierunku HIV. W Polsce w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) - których działalność jest od wielu lat koordynowana przez Krajowe Centrum do spraw AIDS - można wykonać taki test BEZPŁATNIE, ANONIMOWO I BEZ SKIEROWANIA. Punkty znajdują się w 26 miastach w Polsce. W naszym województwie badania można wykonać w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 (budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, parter pokój nr 15 we wtorki i czwartki w godz. 15.00-18.00 oraz w Ełku, ul. Kościuszki 32, w czwartek w godz. 15.00-17.30, przy poradni specjalistycznej Szpitala Wojskowego.
Pamiętajmy, że badanie przesiewowe w kierunku HIV nie jest ani skomplikowane, ani bolesne. Składa się z rozmowy z wykwalifikowanym doradcą oraz pobrania niewielkiej ilości krwi przez pielęgniarkę. Do wykonania testu przesiewowego nie trzeba się specjalnie przygotowywać – nie ma również potrzeby bycia na czczo. W zależności od tego, gdzie wykonuje się test, czas oczekiwania na jego wynik wynosi od jednego do kilku dni. W niektórych punktach konsultacyjnych wykonywane są także szybkie testy przesiewowe, których wyniki znane są tego samego dnia – niejednokrotnie po około godzinie od momentu wykonania badania. Każda rozmowa z doradcą PKD ma charakter anonimowy i poufny. Wyniki badania wydawane są tylko i wyłącznie osobiście na podstawie numeru badania i indywidualnego hasła.

 

Informacje ze strony Krajowego Centrum ds. AIDS zebrała Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie
 

Czytaj dalej...

Stop przemocy wobec kobiet!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to organizatorzy tegorocznej edycji Kampanii Społecznej „Biała Wstążka” na terenie Naszej Gminy.
Kampania Społeczna „Biała Wstążka” to największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.
Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać informacje na temat: czym jest przemoc, gdzie szukać pomocy, do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
W dniu 2.12.2017r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00 informacji na ten temat będą udzielać specjaliści.

 

Czytaj dalej...

„Szkolny GEOOGRÓD w Dobrzykach” – już otwarty!

W sobotę, 21 października 2017r. podczas cyklicznej imprezy „Święta Pola” w Zespole Szkół w Dobrzykach zostało otwarte szkolne lapidarium.
W kwietniu 2017r. szkoła wzięła udział w realizacji projektu „Szkolny GEOOGRÓD w Dobrzykach”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.
Pierwszym etapem przy realizacji zadania było wybranie odpowiednich okazów głazów narzutowych w Kopalni Dobrzyki. Następnie przeprowadzono prace porządkowe mające na celu przygotowanie odpowiedniego miejsca do eksponowania okazów przy budynku szkoły. Praca, w której czynnie uczestniczyli uczniowie, pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice, Dyrektor Szkoły oraz wielu ludzi dobrej woli, trwały kilka miesięcy.
W ramach prac usunięto stare krzewy, wyrównano teren, ułożono agrowłókninę i wysypano żwir, przetransportowano głazy, przywieziono i ułożono kamyki ozdobne, uporządkowano teren, wykonano nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych, wykonano i ustawiono ławki, zamontowano ogrodzenia, tabliczki identyfikujące głazy oraz tablicę informacyjną, którą zamontowano na terenie Geoogrodu.
„Szkolny Ogród Geologiczny” ma służyć jako pomoc dydaktyczna zainteresowanym geologią uczniom oraz nauczycielom, jak również okolicznym mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym Zespół Szkół w Dobrzykach.
Realizatorzy zadania zapraszają do odwiedzania nowo powstałego Geoogrodu.
 

Czytaj dalej...

Święto Niepodległości

W sobotę 11 listopada 2017r. przypadała 99 rocznica upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W Zalewie uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, w której uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz poczty sztandarowe. Uroczystego złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową dokonali Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, Sekretarz Gminy Krystyna Milczarek oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie Edward Całka.
W godzinach popołudniowych odbyła się natomiast uroczysta akademia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie. Zebranych przywitali Dyrektor M-GCK Fryderyka Małachowska oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński. Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z grup „0” Zespołu Szkół w Zalewie, grupa „Przedsiębiorczych dzieci” z M-GCK oraz wokalistki Julia Sprawka i Martyna Sostek śpiewając znane utwory patriotyczne.
W krótkim przedstawieniu teatralnym nawiązującym do odzyskania niepodległości przez Polskę wystąpiły dzieci z grupy teatralnej „Koliber”. W obchodach tak wyjątkowego święta uczestniczyły również zespoły muzyczne „Jezioranki” oraz „Zdążyć przed północą”.
Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu pt.: „- Jaki znak Twój?- Orzeł biały…”, którego organizatorem było Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie. Konkurs adresowany do uczniów szkół z terenu gminy Zalewo miał na celu m.in. popularyzację wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci. Do konkursu zgłoszono 110 prac, które oceniono w pięciu kategoriach wiekowych.
W kategorii przedszkolaków w wieku 3 - 5 lat wyróżniono prace:
• Kornelii Puszczak- Oddział Przedszkolny w Dobrzykach,
• Hanny Hedesz- Przedszkole Miejskie w Zalewie,
• Pracę zbiorową- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bartach.
Kategorii 6- latków wyróżniono prace:
• Matyldy Moszczyńskiej- Zespół Szkół w Zalewie,
• Mai Laskowskiej- Odział Przedszkolny w Zespole Szkół w Dobrzykach,
• Oskara Trojakowskiego- Oddział Przedszkolny w Dobrzykach.
W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych wyróżniono:
• Emilię Jaroszewską- Zespół Szkół w Dobrzykach,
• Szymona Tarapatę- Szkoła Podstawowa w Bartach,
• Amelię Mariańską- Zespół Szkół w Dobrzykach.
W kategorii uczniów klas IV-VII szkół podstawowych wyróżniono:
• Michała Oporskiego- Zespół Szkół w Zalewie,
• Patrycję Świgońską- Zespół Szkół w Dobrzykach,
• Pawła Kowalskiego- Zespół Szkół w Zalewie.
W kategorii uczniów gimnazjów wyróżniono:
• Magdalenę Głozak- Zespół Szkół w Dobrzykach,
• Klaudię Koprowicz- Zespół Szkół w Dobrzykach.
Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom zdolności, pomysłowości i oryginalności oraz dziękują opiekunom za wsparcie i motywację uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS