plnlenfrdeitrues

maj 2018 - ZALEWO

Informacja o szodliwości palenia tytoniu

 KOMUNIKAT PRASOWY
Warszawa, 31 Maj 2018


„Nie niszcz sobie serca”
Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie tytoniu jest jedna z głównych przyczyn chorób serca i udaru mózgu w Polsce.
W przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%. Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa 2018, Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca spowodowanych paleniem tytoniu i podkreśla, jak wiele można zyskać natychmiast po zaprzestaniu palenia. „Papierosy niszczą serce – wybierz zdrowie zamiast papierosa”.

„Widzimy, że pomimo iż w społeczeństwie generalnie istnieje świadomość tego, że palenie jest szkodliwe, to często brakuje wiedzy o tym, że stanowi główną przyczynę chorób serca i udarów mózgu. Palenie tytoniu przyczynia się do zwiększenia zapadalności na choroby przewlekłe i liczby spowodowanych przez nie zgonów, a przy tym ma bardzo szkodliwy wpływ na pacjentów i ich rodziny”, stwierdziła dr. Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę. „Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko zachorowania na te choroby bez względu na to, jak długo dana osoba paliła. Przykładowo dziesięć lat po rzuceniu palenia ryzyko zachorowania na raka płuc jest o połowę mniejsze niż u osób palących”.


Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:
• W ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;
• W ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;
• W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;
• Rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;
• W okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;
• Piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Choroby układu krążenia główną przyczyną zgonów na całym świecie
Choroby układu krążenia dotyczą zaburzeń pracy serca i naczyń krwionośnych i obejmują chorobę wieńcową (chorobę niedokrwienną serca), udar naczyniowy mózgu oraz chorobę reumatyczną serca. Corocznie z ich powodu umiera 17,7 mln osób na całym świecie, są więc przyczyną jednej trzeciej wszystkich zgonów. W Europejskim Regionie WHO - w którym 28% dorosłych pali papierosy - 46% spośród 4,2 mln zmarłych w 2015 r. palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia. Liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia (w przypadku obu płci i we wszystkich grupach wieku) jest niemal dwukrotnie wyższa we wschodniej (Europa Środkowa, Europa Wschodnia
i Azja Środkowa) niż zachodniej części Regionu Europejskiego, z czego większość stanowią zgony mężczyzn, których można byłoby uniknąć. W Polsce, gdzie 25% dorosłych pali, 32% stanowią mężczyźni.
Więcej odpowiednich danych krajowych dotyczących rozpowszechnienia palenia tytoniu i ograniczania użycia tytoniu dostępnych na stronie
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/pol.pdf?ua=1

 

Rozwiązania zachęcające do zaprzestania palenia zmniejszają zapadalność na choroby układu krążenia

„W ostatnich latach zarysował się bardzo pozytywny trend” zauważyła dr Jakab. „Coraz więcej osób rezygnuje z palenia tytoniu, mając świadomość związanych z nim zagrożeń zdrowotnych. Rodziny i znajomi palaczy, którzy zachorowali na serce lub przebyli udar mózgu zapewne podejrzewają, że przyczyną choroby było palenie. I mają rację. Jednocześnie rządy państw Regionu mają świadomość, że zmniejszenie użycia tytoniu korzystnie wpływa nie tylko na stan zdrowia ludności, ale także na stan gospodarki i systemu opieki zdrowotnej – zdrowy kraj to kraj, w którym ludziom lepiej się powodzi. Polacy odniosą korzyści z przyjęcia zasad, które pozwoliły skutecznie zmniejszyć wskaźniki użycia tytoniu w całym Regionie Europejskim.”
Rozwiązania, które zgodnie z Europejską Konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu w coraz większym stopniu wprowadzane są przez państwa Europejskiego Regionu WHO, umożliwiają skuteczną  walkę z chorobami układu krążenia. Działania te obejmują podniesienie akcyzy oraz cen wyrobów tytoniowych, wprowadzenie prostych/standaryzowanych opakowań i/lub dużych graficznych ostrzeżeń zdrowotnych umieszczanych na wszystkich opakowaniach wyrobów tytoniowych, egzekwowanie kompleksowych zakazów reklamy wyrobów tytoniowych, a także ich promocji i sponsoringu, eliminowanie narażenia na biernie wdychanie dymu tytoniowego w miejscu
pracy, przestrzeni publicznej i środkach transportu publicznego oraz prowadzenie efektywnych kampanii medialnych informujących społeczeństwo o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu oraz biernym wdychaniem dymu  tytoniowego.


Zasoby
Arkusz danych na temat zwalczania użycia tytoniu
Tobacco Control Fact Sheet: Polska
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/pol.pdf?ua=1
Światowy Dzień bez Papierosa
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu
Tobacco Control Playbook: online tool exposing myths about tobacco
Przewodnik o zwalczaniu tytoniu - zestaw narzędzi online ukazujących mity na temat tytoniu


Kontakt dla mediów


Liuba Negru
Media Relations Officer
WHO/Europe
Tel.: +45 45 33 67 89
Mobile: +45 20 45 92 74
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cristiana Salvi
Communications Officer
Health Emergencies & Communicable Diseases
WHO/Europe
Tel.: +45 45 33 68 37
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Tina Kiaer
Communications Officer
Noncommunicable diseases and life-course
WHO/Europe
Tel.: +45 45 33 67 40
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZALEWIE ZGODNIE Z RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miejski w Zalewie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo bądź z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

 

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zalewa, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewie.

 

II. Wskazanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Monika Taciak email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów prawa.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zalewie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Czytaj dalej...

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Iławie

W dniu 23 maja br. odbyła się uroczystość Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, która rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele. Uroczysta Akademia na placu przed Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, połączona była z wręczaniem medali, nagród i awansów.
W uroczystości wzięli udział poczet sztandarowy z OSP w Zalewie i inni Druhowie Gminy Zalewo oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński.

 

Zdjęcia: www.infoilawa.pl
 

Czytaj dalej...

Kolonie dla dzieci rolników

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!
Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku.
Wypoczynek odbędzie się w trzech turnusach:
I turnus - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, 42/44  w terminie 06.07.2018 – 16.07.2018.
II turnus - Wypoczynek odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Lider" w Lesku ul. Jana Pawła II 18 w terminie 14.08.2018 – 24.08.2018. (Bieszczady)
III turnus - Wypoczynek odbędzie się w Domu Wypoczynkowym "U FRANKA"
ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane w terminie 18.08.2018 – 28.08.2018.
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego urodzeni po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 20.06.2018 nie później niż 7 dni przed wyjazdem. Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością (1200,00zł).
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2018”.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667, 876194550, 876194534). Informacje i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).

 

Czytaj dalej...

Turniej Tenisa Ziemnego na Orliku

W niedzielę 20 maja 2018r. na boisku ,,Orlik" w Zalewie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego.
Ideą organizowanego turnieju była integracja poprzez sport oraz popularyzacja tenisa ziemnego wśród lokalnej społeczności.
W zawodach wzięło udział siedmiu zawodników, jeden gość z Bynowa ( gm. Miłomłyn) oraz sześciu tenisistów z Zalewa. Turniej rozegrano systemem grupowym do jednego wygranego seta (do 6 gemów). Po blisko 9 godzinach walki wyłoniono zwycięzców.
Pierwsza trójka za osiągnięty wynik otrzymała puchary i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy za udział w turnieju.
Wyniki końcowe Turnieju Tenisa Ziemnego Majówka Orlik 2018:

1. Bartłomiej Klonowski z Bynowa,
2. Daniel Makowski z Zalewa,
3. Dawid Jankowski z Zalewa,
4. Przemysław Michlewicz z Zalewa,
5 - 7. Paweł Michlewicz z Zalewa,  Michał Michlewicz z Zalewa oraz Mateusz Nowikiewicz z Zalewa.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS