plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: styczeń 2018 - ZALEWO

„Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”

Powiat Iławski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.  „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region,Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Czytaj dalej...

Zaproszenie na spotkanie

Uwaga osoby urodzone przed 8 maja 1945 roku!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Gminy Zalewo urodzone przed 8 maja 1945 roku na spotkanie organizacyjne, którego celem będzie zawiązanie oddziału terenowego Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 -1945.


W wyniku agresji na Polskę w dniu 1 września 1939 roku śmierć poniosło ponad 2 miliony dzieci polskich, a ponad 200 tys. zostało zabranych od rodzin z czego ok. 170 tys. zaginęło bez wieści. Dzieci polskie ginęły podczas działań i wydarzeń wojennych w więzieniach i obozach zagłady, były mordowane w katowniach gestapo, w „szpitalach”, poddawane eksperymentom, zmuszane do ciężkiej i nie ludzkiej pracy fizycznej, umierały z głodu, zimna i szykan. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 roku tysiące dzieci zostało bez rodziców, bez domu, bez podstawowych środków do życia.
Polskie małoletnie ofiary wojny, to osoby, które do dnia 8 maja 1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego w 1939 roku. Następnie szykanowane w PRL-u za polski patriotyzm.
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny powstało w 2000 roku a jego celem jest m.in. integracja wszystkich polskich małoletnich ofiar II wojny światowej, doraźna pomoc najuboższym i udzielanie pomocy prawnej członkom stowarzyszenia występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody II wojny światowej. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na organizowaniu i rozwijaniu różnych form pomocy członkom, gromadzeniu materiałów historycznych oraz ich upowszechnianiu, współdziałaniu z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną, działaniu na rzecz środowiska kombatanckiego oraz realizowaniu współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i zagranicą.


Stowarzyszenie jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich i małoletnie ofiary wojny 1939-1945, którzy w dniu 8 maja 1945 roku nie mieli ukończonych 18 lat. Dzieci te szczególnie są chronione przez prawo międzynarodowe zawarte w konwencji genewskiej z 1924 roku.


Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Zalewie ul. Częstochowska 8.
Prosimy także młodsze osoby, aby poinformowały o wydarzeniu starszych członków rodziny i znajomych.

 

Czytaj dalej...

Inwestycje drogowe w mieście Zalewo w 2017 roku

W roku 2017 zrealizowano inwestycje z zakresu rozbudowy miejskiej infrastruktury drogowej za blisko 1 150 000,00 zł. Do najważniejszych można zaliczyć: budowę ulicy Łąkowej, przebudowę ulic Słonecznej i Zielonej, przebudowę drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej, przebudowę nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej, przebudowę ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Elbląskiej, przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Sienkiewicza czy też przebudowę chodnika przy ulicy Częstochowskiej.

 

Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości całkowitej 141,50 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 250 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie.
Realizacja przedmiotowej inwestycji polegała na: regulacji parametrów geometrycznych drogi, wymianie nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz montażu oznakowania pionowego. Wartość wykonanych robót to niespełna 280 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie.
Przebudowa ulicy obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów przyległych do pasa drogowego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Koszt wykonanych prac to niespełna 180 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie.
Droga wewnętrzna zapewnia obecnie bezpieczny dojazd do nieruchomości na których zlokalizowane są głównie zakłady przemysłowe. W zakresie robót ujęto m.in. wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej, regulację i poprawę odwodnienia oraz montaż oznakowania pionowego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 105 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” o długości całkowitej 141,50 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 160 000,00 zł.

Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie.
Inwestycja obejmowała utwardzenie terenu w otoczeniu trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie. Pierwszy etap prac polegający na wykonaniu czterech zjazdów z drogi powiatowej zrealizowany został w roku 2016. W ramach drugiego etapu inwestycji wykonano m.in. ciąg pieszo jezdny o szer. 3 m oraz rekultywację terenu przyległego. Całkowity koszt robót wyniósł: 97 000,00 zł.

Przebudowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie.

 

W budżecie na rok 2018 przewidziano kontynuację miejskich inwestycji drogowych. Do najważniejszych można zaliczyć: budowę ulicy Jesiennej, przebudowę nawierzchni ulicy Rolnej, przebudowę ulicy Ewingi (etap II), zagospodarowanie otoczenia ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego oraz budowę parkingu wraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na LI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 11 stycznia 2018r. (czwartek) LI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Wniesienie skargi na zaniedbania Zarządu Powiatu polegające na niewykonywaniu zadań własnych Powiatu w zakresie dróg powiatowych.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek


 

Czytaj dalej...

„Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”

Przygotowany przez Powiat Iławski projekt pn. ”Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” został wybrany do dofinansowania w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7 862 050,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 678 696,50 zł, wkład własny 1 183 353,50 zł (w tym kwalifikowany 1 178 593,50 zł).

Głównym celem projektu jest „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego”. Wychodząc naprzeciw wymaganiom intensywnie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego Powiat Iławski w 2015 roku sfinansował z własnych środków wdrożenie systemu Geoportal (Informacji katastralnej powiatu iławskiego) dostępnego pod adresem: www.ilawa.geoportal2.pl. Poprzez Geoportal udostępnione zostały wybrane e-usług z zakresu geodezji i kartografii. System został wyposażony w podstawowe funkcje, które obecnie nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych odbiorców, jednakże stanowi silną i stabilną bazę do rozbudowy kolejnych e-usług. Po wdrożeniu projektu, wiele spraw będzie można załatwić bez wizyty w urzędzie, a za otrzymane dokumenty zapłacimy jak w sklepie internetowym, co już jest możliwe dla wybranych usług.

Wdrożenie projektu wymaga realizacji dwóch podstawowych zadań tj. rozszerzenia istniejącego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz rozbudowania zbioru usług udostępniających informację publiczną drogą elektroniczną.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) gminy Lubawa oraz części gminy Zalewo (ok. 17 110 działek), utworzona zostanie baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500) dla całego obszaru powiatu iławskiego oraz inicjalna baza danych Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej gminy Kisielice. W projekcie zaplanowano cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gmin: Kisielice, Susz, Zalewo, Iława, Lubawa oraz miast: Kisielice, Susz, Zalewo, jak również cyfryzację dowodów zmian z ewidencji gruntów i budynków.
Zdigitalizowany, zintegrowany i zharmonizowany zasób geodezyjno-kartograficzny powiatu zostanie udostępniony za pomocą e-usług publicznych. Na stronie, na której dostępny jest Geoportal, w wyniku realizacji projektu zostanie udostępnionych 14 nowych e-usług, takich jak:
1. zamówienie zbioru danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem zbioru danych EGiB,
2. zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień wraz z usługą generowania licencji i wydaniem produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB,
3. zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu,
4. zamówienie wypisu i wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu,
5. pozyskanie danych o budynkach projektowanych lub w budowie, które uzyskały pozwolenie na budowę,
6. pozyskiwanie atrybutów obiektów z bazy danych GESUT,
7. pozyskiwanie atrybutów obiektów z bazy danych BDOT500,
8. geokodowanie numeru osnowy geodezyjnej,
9. pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z generowaniem licencji,
10. pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT500,
11. przeglądanie danych z bazy RciWN,
12. zamówienie zbioru danych z bazy RciWN,
13. generowanie licencji i wydanie zbioru danych z bazy RciWN,
14. zgłaszanie uwag i problemów,

Łatwo dostępne informacje sektora publicznego są niezbędne do innowacyjnego rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić elektronicznie. Udostępnienie zasobów geodezyjno-kartograficznych i informacji przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi IT przyspieszy załatwianie spraw, jak również zapewni obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu.

 

Czytaj dalej...

Nowy radiowóz Posterunku Policji w Zalewie

Uroczyste przekazanie 7 radiowozów dla policjantów z powiatu iławskiego miało miejsce we wtorek tj. 3 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zalewa – Marek Żyliński i przedstawiciele lokalnych samorządów, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego Jarosław Babalski, insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, mł. insp. Robert Mikusik Komendant Powiatowy Policji w Iławie, nadkom. Rafał Żubertowski Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Iławie.
Przekazane radiowozy zostały zakupione za połączone środki budżetowe i samorządów lokalnych w ramach tzw. „sponsoringu” przy planowanym 50 % współfinansowaniu samorządów lokalnych. Należy zaznaczyć, że kwota w wysokości ponad 181 tys. została przekazana przez lokalne samorządy natomiast pozostałą część sfinansowała Komenda Główna Policji.
Na wyposażenie Posterunku Policji w Zalewie trafił radiowóz Opel Mokka X 1.4 Turbo, 6-biegowy z napędem na 4 koła. Samochód wspierać będzie codzienną służbę zalewskich funkcjonariuszy w zakresie patrolowania terenu miasta i gminy Zalewo, co umożliwi szybszą reakcję i dojazd na miejsce interwencji.
 

Czytaj dalej...

Obywatele Najlepszą Inwestycją

Uczniowie gimnazjów z terenu gminy Zalewo wzięli udział w projekcie „Obywatele najlepszą inwestycją”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego.
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego postaw obywatelskich i wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz napisaniu własnego projektu lokalnej inicjatywy społecznej.
Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą o społeczeństwie i ciekawymi pomysłami.
Nasi uczniowie zajęli zaszczytne miejsca:
I miejsce - Justyna Skorupka-Skorupska z kl. II B Gimnazjum (ZS Zalewo),
II miejsce - Dominik Skrobisz z kl. III Gimnazjum (ZS Zalewo),
III miejsce - Julita Gołoś z kl. III Gimnazjum (ZS Zalewo) ex aeuqo z Agnieszką Grodzką (ZS Dobrzyki).
W nagrodę zwycięzcy zostali zaproszeni 19 grudnia 2017r. do Hotelu Kopernik w Olsztynie, na uroczyste seminarium podsumowujące projekt.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Zalewie wraz z opiekunem Panią Haliną Kozakiewicz wzięli udział w tym wydarzeniu.
W trakcie seminarium odbyły się wykłady na temat demokracji bezpośredniej i budowania świadomej wspólnoty mieszkańców oraz wręczono nagrody dla zwycięzców biorących udział w konkursie.
Podczas uroczystości można było także posłuchać kolęd w wykonaniu chóru parafialnego z Rozdroża oraz zakupić ozdoby świąteczne.
Zwycięzcom gratulujemy.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS