plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 31 marzec 2017 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - piłka nożna

ZARZĄDZENIE NR 0050-30/2017
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo ogłoszonym dnia 24 lutego 2017r., wybrano do realizacji ofertę Klubu Sportowego „Ewingi”, ul. Targowa 5, 14-230 Zalewo pn. „Ze szkoły na stadion” oraz przyznaje się dotację w wysokości 55.000,00 zł.

§ 2. Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Zalewa
/-/ Marek Żyliński
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS