plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 24 marzec 2017 - ZALEWO

Zaproszenie na XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Zalewo, dnia 17 marca 2017 r.

OR.0002.3.2017


Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2017 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 marca 2017 r.
5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
7. Wnioski i zapytania Radnych.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 - 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa,
4) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Zalewo na realizację,w okresie od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 31 lipca 2019 roku, projektu „Rodzinna Przystań w gminach Susz i Zalewo” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe”,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
6) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębach Pozorty i Półwieś, gmina Zalewo,
7) w sprawie uchylenia Uchwały LII/410/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 293/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
9) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek


 

Czytaj dalej...

Dzień Kobiet w MGCK

8 Marca w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbył się koncert "Piosenki i ballady Bułata Okudżawy””, w wykonaniu trzech wspaniałych muzyków Piotra Kajetana Matczuka, Piotra Augustynowicza oraz Tomasza Imienowskiego. Panowie swoją grą i śpiewem oczarowali publiczność. Życzenia wszystkim kobietom i tym dużym i małym złożył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczając bukiet róż na ręce dyrektor M-GCK Fryderyki Małachowskiej. Koncert poprzedziły występy dzieci i młodzieży z kół działających przy M-GCK. Na scenie zaprezentowała się grupa teatralna "Koliber" w przedstawieniu "Adam i Ewy", grupa animacyjna w tańcu piratów, solistki Martynka Sostek i Julka Sprawka oraz Zalewskie Jezioranki. Przy okazji podsumowano XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS