plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2017 - ZALEWO

Spotkanie opłatkowe seniorów

We wtorek 12 grudnia 2017r. w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbyła się wigilia "Młodych Duchem", czyli zalewskich seniorów. W spotkaniu opłatkowym uczestniczył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, Dyrektor M-GCK Fryderyka Małachowska oraz instruktor grupy Anna Brędowska.
Spotkanie przebiegało w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
 

Czytaj dalej...

VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

We wtorek 5 grudnia 2017r. w MGCK w Zalewie odbył się VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, który został zorganizowany przez anglistów z Zespołu Szkół w Dobrzykach i z Zespołu Szkół w Zalewie (panią Monikę Szmygiel oraz panią Julitę Sobolewską) oraz Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie. Festiwal został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Iławskiego oraz Burmistrza Zalewa. Tradycyjnie już imprezę otworzyli Dyrektor MGCK w Zalewie Fryderyka Małachowska, Dyrektor ZS w Zalewie Joanna Lichacz oraz Dyrektor ZS w Dobrzykach Jacek Dobrowolski,.
Jak co roku do festiwalu zgłosiło się wielu uczestników. Ponad 40 osób z podstawówek oraz gimnazjów reprezentowało szkoły w Bartach, Małdytach, Szymonowie, Samborowie, Borecznie, Przezmarku, Miłomłynie, Iławie, Zalewie oraz Dobrzykach.
Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach, a poziom rywalizacji był jak zwykle bardzo wysoki.
W tym roku jury przyznało Grand Prix w kategorii Duety - gimnazjum. Otrzymał je duet z Samborowa Wiktoria Kaczmarczyk oraz Oskar Hermanowski.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Szkoła podstawowa - kategoria soliści:
I miejsce – Julia Sprawka,
II miejsce – Justyna Biella, Wiktoria Skolimowska,
IV miejsce – Martyna Sostek,
Wyróżnienia – Martyna Jastrzębska, Oliwia Stando.
W tej kategorii, z uwagi na jednakową liczbę punktów, jury przyznało dwa II – gie miejsca, w związku z tym nie przyznano miejsca III –go.
Szkoła podstawowa – duety:
I miejsce – Oliwia Stando i Paulina Szulc,
II miejsce – Marta Siestrzykowska i Zuzanna Zuber,
III miejsce – Amelia Krzemińska i Patrycja Życka,
IV miejsce – Karolina Kwiatkowska i Justyna Biella,
Wyróżnienia – Patrycja Burna i Zuzanna Arciszewska, Oliwia Wawrejo i Paulina Słoma, Zuzanna Mędrzycka i Oliwia Jaros.

Gimnazjum – soliści:
I miejsce – Karolina Zalewska,
II miejsce – Dawid Hatowski,
III miejsce – Kaja Makar,
IV miejsce – Justyna Skorupska,
Wyróżnienia – Nikola Lubak, Paulina Ratyńska.

Gimnazjum duety:
I miejsce – Wiktoria Kaczmarczyk i Hubert Kalinowski,
II miejsce – Aleksandra Kopcińska i Hubert Kalinowski,
III miejsce – Anna Kowalewska i Sara Chmielewska,
IV miejsce – Dawid Hatowski i Mateusz Kozioł.
Laureaci otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie Edwarda Całkę, Dyrektora ZS w Dobrzykach Jacka Dobrowolskiego, oraz Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie Elżbietę Blonkowską. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji Festiwalu oraz sponsorom: Firmie „Dam – Rob” z Zalewa, Państwu Agnieszce i Zbigniewowi Taraszkiewiczom z Zalewa, Urzędowi Miejskiemu w Zalewie, Starostwu Powiatowemu w Iławie.
Zwycięzcom gratulujemy.


 

Czytaj dalej...

Mikołajki

W tym roku mikołajkowe spotkanie dla najmłodszych mieszkańców gminy wyjątkowo miało miejsce w małej szkole. 6 grudnia dzieci odwiedził Mikołaj– Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oraz śnieżynka – Kamila Charkawa. Tradycyjnie były słodkości i fantastyczna zabawa, w którą chętnie włączyły się nie tylko dzieci, ale również dorośli.
Mikołajkowe spotkanie przygotowane zostało przez pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

Andrzejki w M-GCK w Zalewie

30 listopada 2017r. na sali widowiskowej Centrum Kultury spotkały się dzieci, aby wspólnie obchodzić andrzejki. Było lanie wosku, magiczne karty i wróżby z butów oraz wiele innych ciekawych zabaw.
Organizatorami spotkania byli pracownicy Miejsko- Gminnego Centrum Kultury oraz Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Słoneczko”.
 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na L zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 20 grudnia 2017 r. (środa) L zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 listopada 2017 r.
4. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc listopad 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
6. Wnioski i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 - 2036.

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2018r.

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 - 2033,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
5) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2018,
6) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2018,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2017,
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2017,
9) w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie,
10) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,
11) w sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Gubławkach”.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.
 

Czytaj dalej...

Gmina Zalewo beneficjentem 3 nowych inwestycji ze środków Unii Europejskiej

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zostały podpisane trzy umowy na realizację operacji , których dofinansowanie Gmina Zalewo otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2018 zrealizowane zostaną poniższe inwestycje:

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba

W miejscowości Jaśkowo nad jeziorem Jaśkowskim powstanie nowa infrastruktura turystyczna. Wybudowany zostanie pomost rekreacyjny w kształcie litery "L" o pow. całk. 27 m2, przygotowane zostaną miejsca na ustawienie pojemników na odpady oraz toaletę. Plaża zostanie usypana piaskiem i wyposażona w ławki oraz kosze na odpady. Zostanie również wydzielone miejsce na wjazd pojazdów mechanicznych. W miejscowości Murawki nad jeziorem Gil Wielkie plaża zostanie usypana piaskiem, zostanie przygotowany podest drewniany dla użytkowników i turystów o wym. 3x3 m, miejsca pod pojemniki na odpady oraz toaletę przenośną zostaną utwardzone. Plaża zostanie wyposażona również w ławki i kosze na śmieci. W miejscowości Duba nad jeziorem Jeziorak plaża również zostanie usypana piaskiem, przygotowane zostanie utwardzone miejsce na toaletę przenośną oraz kosz na odpady. Poprzez realizację operacji chcemy w sposób racjonalny zagospodarować turystycznie obszar naszej gminy oraz poprawić jakość życia mieszkańców i turystów. Całkowita wartość projektu – 104.108,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 66.224,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki - Koziny na odcinku 0,200 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Dobrzyki.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach położonych w miejscowości Dobrzyki i stanowi dojazd do świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej oraz altany rekreacyjno - wypoczynkowej. Zakres operacji zakłada wykonanie robót w obrębie istniejącego pasa drogowego, polegających na poszerzeniu drogi, stabilizacji i powierzchniowym utrwaleniu, wykonaniu chodnika oraz organizacji ruchu.
Całkowita wartość operacji: 149.831,04 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95.337,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy - Gajdy na odcinku 0,367 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Bajdy.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce położonej w miejscowości Bajdy i stanowi dojazd do świetlicy wiejskiej oraz przylegającego do niej terenu rekreacyjno – sportowego. Zakres operacji zakłada wykonanie robót polegających na poszerzeniu drogi, stabilizacji i powierzchniowym utrwaleniu oraz organizacji ruchu.
Całkowita wartość operacji: 149.697,10 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95.252,00 zł.

 

 

Czytaj dalej...

Małe inwestycje Gminy Zalewo zrealizowane z dofinansowaniem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W roku 2017 Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Sołectwie Urowo i Międzychód.
W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” Gmina Zalewo pozyskała dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo”. Całkowita wartość zadania wyniosła 23.938,00 zł. Dzięki realizacji zadania w Urowie powstała drewniana wiata, stanowiąca punkt do selektywnej zbiórki odpadów o wymiarach 3,5 m x 4,8 m. Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna, podbudowa wykonana została z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 16,8 m2. W Murawkach natomiast powstała drewniano - murowana wiata przystankowa o wymiarach 3,3 m x 1,14 m. Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna, fundament betonowy pokryty okładziną z płytek kamiennych, podbudowę wiaty wykonano z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 7,3 m2. We wiacie zmontowana została ławka o długości 3,3 m.
W ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego” Gmina Zalewo pozyskała również dotację w wysokości 6.998,67 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Międzychód”. Całkowita wartość zadania wyniosła 15.500,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia została wybudowana drewniana altana rekreacyjna o wymiarach 3,5 m x 4,8 m, stanowiąca miejsce wypoczynku i spotkań mieszkańców Sołectwa Międzychód. Konstrukcja altany wykonana została z drewna impregnowanego środkami oleistymi, natomiast konstrukcja dachu wykonana została z drewna i pokryta dachówką bitumiczną. Podbudowa pod altanę wykonana została z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni około 16,8 m2.
Przy realizacji powyższych inicjatyw zaangażowani byli mieszkańcy obu Sołectw, którzy w ramach nieodpłatnej pracy własnej aktywnie przyczynili się do powstania nowej infrastruktury.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS