plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (71)

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Zalewie wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. zwołuję na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) o godzinie 11:00 I Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji przez najstarszego wiekiem Radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych Rady Miejskiej w Zalewie.
3. Wręczenie Burmistrzowi Zalewa zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Zalewa.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie,
c) informacja Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zasadach głosowania,
d) prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania,
g) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
c) informacja Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zasadach głosowania,
d) prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania,
g) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu.
11. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej składu.
12. Wybór Przewodniczących pozostałych Komisji stałych oraz ich składów osobowych.
13. Wnioski i zapytania Radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Z poważaniem


Burmistrz Zalewa

Marek Żyliński
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na LXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 listopada 2018 r. (środa) LXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 12:00.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2018 r.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zalewo w roku szkolnym 2017/2018.
5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc październik 2018r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
8. Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Zalewie za pracę w kadencji w latach 2014-2018.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na LXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 października 2018 r. (środa) LXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 12:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 czerwca 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 czerwca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2018 r.
6. Przyjęcie protokołu z LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2018 r.
7. Przyjęcie protokołu z LX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 lipca 2018 r.
8. Przyjęcie protokołu z LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r.
9. Przyjęcie protokołu z LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2018 r.
10. Przyjęcie protokołu z LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 października 2018 r.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2017 rok.
12. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec 2018r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
14. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych:

a) radnych,
b) pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

15. Wnioski i zapytania Radnych.
16. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo,
2) w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr LXI/383/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,
3) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zalewo na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 67/2, położonej w obrębie Matyty, gmina Zalewo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 30/7, wraz udziałem 1/7 w działkach 30/2 i 30/4, położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 30/9, wraz udziałem 1/7 w działkach 30/2 i 30/4, położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 58/2, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 143/18, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
11) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Śliwa poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych,
12) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2019,
13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo od Towarzystwa Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „NATURA”.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
  Iwona Parzyszek
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenia na LXIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 października 2018r. (czwartek) LXIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 14:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie

Iwona Parzyszek

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS