plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 12 styczeń 2018 - ZALEWO

„Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”

Powiat Iławski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.  „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region,Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Czytaj dalej...

Zaproszenie na spotkanie

Uwaga osoby urodzone przed 8 maja 1945 roku!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Gminy Zalewo urodzone przed 8 maja 1945 roku na spotkanie organizacyjne, którego celem będzie zawiązanie oddziału terenowego Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 -1945.


W wyniku agresji na Polskę w dniu 1 września 1939 roku śmierć poniosło ponad 2 miliony dzieci polskich, a ponad 200 tys. zostało zabranych od rodzin z czego ok. 170 tys. zaginęło bez wieści. Dzieci polskie ginęły podczas działań i wydarzeń wojennych w więzieniach i obozach zagłady, były mordowane w katowniach gestapo, w „szpitalach”, poddawane eksperymentom, zmuszane do ciężkiej i nie ludzkiej pracy fizycznej, umierały z głodu, zimna i szykan. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 roku tysiące dzieci zostało bez rodziców, bez domu, bez podstawowych środków do życia.
Polskie małoletnie ofiary wojny, to osoby, które do dnia 8 maja 1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego w 1939 roku. Następnie szykanowane w PRL-u za polski patriotyzm.
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny powstało w 2000 roku a jego celem jest m.in. integracja wszystkich polskich małoletnich ofiar II wojny światowej, doraźna pomoc najuboższym i udzielanie pomocy prawnej członkom stowarzyszenia występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody II wojny światowej. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na organizowaniu i rozwijaniu różnych form pomocy członkom, gromadzeniu materiałów historycznych oraz ich upowszechnianiu, współdziałaniu z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną, działaniu na rzecz środowiska kombatanckiego oraz realizowaniu współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i zagranicą.


Stowarzyszenie jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich i małoletnie ofiary wojny 1939-1945, którzy w dniu 8 maja 1945 roku nie mieli ukończonych 18 lat. Dzieci te szczególnie są chronione przez prawo międzynarodowe zawarte w konwencji genewskiej z 1924 roku.


Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Zalewie ul. Częstochowska 8.
Prosimy także młodsze osoby, aby poinformowały o wydarzeniu starszych członków rodziny i znajomych.

 

Czytaj dalej...

Inwestycje drogowe w mieście Zalewo w 2017 roku

W roku 2017 zrealizowano inwestycje z zakresu rozbudowy miejskiej infrastruktury drogowej za blisko 1 150 000,00 zł. Do najważniejszych można zaliczyć: budowę ulicy Łąkowej, przebudowę ulic Słonecznej i Zielonej, przebudowę drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej, przebudowę nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej, przebudowę ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Elbląskiej, przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Sienkiewicza czy też przebudowę chodnika przy ulicy Częstochowskiej.

 

Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości całkowitej 141,50 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 250 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie.
Realizacja przedmiotowej inwestycji polegała na: regulacji parametrów geometrycznych drogi, wymianie nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz montażu oznakowania pionowego. Wartość wykonanych robót to niespełna 280 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie.
Przebudowa ulicy obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów przyległych do pasa drogowego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Koszt wykonanych prac to niespełna 180 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie.
Droga wewnętrzna zapewnia obecnie bezpieczny dojazd do nieruchomości na których zlokalizowane są głównie zakłady przemysłowe. W zakresie robót ujęto m.in. wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej, regulację i poprawę odwodnienia oraz montaż oznakowania pionowego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 105 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” o długości całkowitej 141,50 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 160 000,00 zł.

Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie.
Inwestycja obejmowała utwardzenie terenu w otoczeniu trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie. Pierwszy etap prac polegający na wykonaniu czterech zjazdów z drogi powiatowej zrealizowany został w roku 2016. W ramach drugiego etapu inwestycji wykonano m.in. ciąg pieszo jezdny o szer. 3 m oraz rekultywację terenu przyległego. Całkowity koszt robót wyniósł: 97 000,00 zł.

Przebudowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie.

 

W budżecie na rok 2018 przewidziano kontynuację miejskich inwestycji drogowych. Do najważniejszych można zaliczyć: budowę ulicy Jesiennej, przebudowę nawierzchni ulicy Rolnej, przebudowę ulicy Ewingi (etap II), zagospodarowanie otoczenia ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego oraz budowę parkingu wraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS