plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: wtorek, 14 luty 2017 - ZALEWO

Zaproszenie na XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie - 22.02.2017r.

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 22 lutego 2017 r. (środa) XXXVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.

Początek obrad godzina 11:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Zalewa Panu Ryszardowi Kucikowi.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 grudnia 2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016 r.
6. Odczytanie protokołu Nr V z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 grudnia 2016r.
7. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2016 rok.
8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2016 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2016r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Wnioski i zapytania Radnych.
12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 - 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego,
4) w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie,
5) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo,
7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2017 roku,
8) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2017 – 2019”,
9) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych  i mieszkaniach chronionych,
10) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
11) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo,
12) w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały NR XI/69/15 Rady Miejskiej w Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 2015r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
13) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Surbajny, gmina Zalewo,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka  Nr 165/2, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
15) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – Dębie szypułkowym,
16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 


                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                                /-/ Iwona Parzyszek


 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS