plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XV zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) XV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

               

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019 r.

4.    Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2019r.

5.    Odczytanie Protokołu Nr IV Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się w dniu 17 października 2019r.

6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zalewo w roku szkolnym 2018/2019.

7.    Informacjao zrealizowanych tematach za miesiące wrzesień- październik 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usługoraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

8.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

9.    Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych:

 

a) radnych,

b) pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

 

10.  Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

11.  Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych,

2)    wsprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2019 - 2032,

3)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Półwieś, gmina Zalewo,

4)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo,

5)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bądki, gm. Zalewo,

6)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 79/2, położona w obrębie Surbajny,

7)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 84, położona w obrębie Janiki Wielkie,

8)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/19, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

9)    w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

12.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad.

                   

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                  /-/ Jan Lichacz

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 listopad 2019 10:05
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę