plnlenfrdeitrues
Ewa

Ewa

Zaproszenie na XIX nadzwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2020r. (czwartek) XIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego,
4) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2020 roku,
5) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jan Lichacz
 

1
0
0
s2smodern

Zaproszenie na XVII zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 lutego 2020 r. (środa) XVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 r.
4. Odczytanie Protokołu Nr V/19 Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się w dniu 10 grudnia 2019r.
5. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2019 rok.
6. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
8. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
3) w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
4) w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo,
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo, gmina Zalewo, pod nazwą „Plan Urowo”,
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo,
7) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2020 rok”,
8) w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie,
9) w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Niebezpiecznych w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym) oraz Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym),
10) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barty na lata 2020 – 2027,
11) w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) – Bajdy – Zalewo – etap I",
12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na budowę wieży widokowej służącej do celów edukacyjno – turystycznych w Zalewie nad jeziorem Ewingi,
13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na budowę pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 219/3, położonej w obrębie Urowo,
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
16) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2022”.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

1
0
0
s2smodern
Subskrybuj to źródło RSS