plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 17 marzec 2017 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku naboru członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 został ogłoszony przez Burmistrza Zalewa dnia 6 marca 2017r. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.zalewo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godz. 1500, miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 14 marca 2017 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.), nie zgłosiła swoich kandydatów na członków do składu komisji konkursowej.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2da pkt. 1) w/w ustawy, komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS