plnlenfrdeitrues
Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (32)

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

 

W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie. Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana UNIB Daniel Wygonowski z Ostródy, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych wynosi 992.941,16 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw , wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe); elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka 'ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, linarium, ), kamienie/ głazy do siedzenia; wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ); wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

Wartość dofinasowania projektu to około 800.000,00 zł.
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019r.
 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”.
Realizacja zadania obejmowała budowę drewnianej wiaty, o wymiarach 3,5 m x 4,8 m, stanowiącej punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie.
Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna impregnowanego środkami oleistymi, natomiast konstrukcja dachu jest drewniana i została pokryta dachówką bitumiczną. Podbudowę wykonano z kostki betonowej typu polbruk (około 16,8 m2). Wiata usytuowana została w centrum wsi. Wykonawcą infrastruktury była firma Usługi Stolarskie Dorota Trepniak z Franciszkowa.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców Boreczna w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Mieszkańcy Sołectwa w ramach zadania wykonali nieodpłatną pracę własną. Samodzielnie przygotowali teren pod punkt do selektywnej zbiórki odpadów (wyrównanie terenu) oraz uporządkowali go po wybudowaniu wiaty przez wykonawcę zadania.
Cała inwestycja wpisuje się w klimat miejscowości, nawiązuje też do architektury regionu, w którym dominują naturalne materiały (drewno) wykorzystywane do budowy.
Całkowita wartość zadania wyniosła 16.605 złotych. Dofinansowanie 8.000 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia.
Łączna długość przebudowywanej drogi to 522m.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość wykonanych robót to 377.449,85 złotych, w tym dofinansowanie 50 tys. złotych z Funduszu Ochrony gruntów rolnych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszczenie z zachwaszczeń i zakrzaczeń, wykonanie trawników, wykonanie utwardzonej podbudowy na ustawienie pojemnika na odpady komunalne, wykonanie miejsca na ognisko, utwardzenie tłuczniem kamiennym dojść do istniejących pomostów, wykonanie utwardzonego miejsca na toaletę przenośną, wykonanie niskiej palisady drewnianej jako umocnienie skarpy, montaż ławek i koszy na śmieci. Ponadto wykonano remont schodów z kamienia polnego.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma ANDRESPOL Andrzej Skurzewski ze Śliwy. Wartość robót wyniosła 49 tys. złotych.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych.
Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.
Prace obejmowały regulację parametrów geometrycznych ciągów pieszych, regulację i poprawę odwodnienia oraz rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni ze spękanych płyt chodnikowych i jej wymianę na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wartość robót wyniosła 21.525,00 złotych.
W okresie letnim wykonano natomiast przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły od strony ulicy Targowej. Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni schodów z okładziny lastryko na nawierzchnię z płyt kamiennych granitowych przyklejonych do wylewki betonowej w formie wyprofilowanych stopni. Roboty obejmowały również przemurowanie muru oporowego i wymianę balustrady.
Prace wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego Firma Usługowo - Handlowa „NEXT” z Zalewa. Wartość robót to kwota 19 300,00 złotych.
Obie inwestycje wykonane zostały zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowa droga w Urowie

Zakończono prace przebudowy kolejnej drogi gminnej położonej w Urowie prowadzącej do miejscowości Murawki.
Gmina Zalewo na przebudowę drogi pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 694.129,00 złotych.
Umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego” została podpisana w dniu 3 lipca 2018r. w Olsztynie, pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, a Gminą Zalewo.
Przebudowa drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego swoim zakresem obejmowała regulację parametrów geometrycznych drogi, doziarnienie istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu kamiennego bazaltowego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi to 2421 metrów.
W wyniku przetargu wykonawcą inwestycji była Firma Urban z Zielonki Pasłęckiej, a całkowita wartość wykonywanych robót wyniosła 929.617,67 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żeromskiego.
Prace budowlane obejmują budowę dróg wewnętrznych i chodników, budowę miejsc parkingowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej. Ponadto zagospodarowane zostaną tereny zielone wraz z wykonaniem nasadzeń roślinności ozdobnej oraz montażem elementów małej architektury m.in. placu zabaw, siłowni zewnętrznej.
Inwestycja przy ulicy Żeromskiego w Zalewie, realizowana jest dzięki Bezzwrotnej Pomocy Finansowej pozyskanej przez Gminę Zalewo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Burmistrzem Zalewa Panem Markiem Żylińskim, a Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. Całkowita wartość robót wynosi 1.495.680,00 złotych, dofinansowanie 1.269.726,04 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowe podjazdy do OSP

Siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzykach i Janikach Wielkich zyskały nowe utwardzane podjazdy.
Inwestycja w Dobrzykach swoim zakresem obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk”, budowę odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem nasadzeń ozdobnych. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 103.576,12 złotych.
Przy siedzibie OSP w Janikach Wielkich wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, budowę ciągu pieszego oraz nasadzenia ozdobne. Łączna wartość inwestycji to 54.516,89 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Girgajnach

W ramach prowadzonych inwestycji z zakresu drogownictwa w miejscowości Girgajny wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie wierzchniej warstwy asfaltu na odcinku o długości 475 mb, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz regulację powierzchniowego spływu wód opadowych.
Wykonawcą robót była firma URBAN Jan Urban z Zielonki Pasłęckiej. Łączna wartość prac wyniosła 160.000 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa urządzeń melioracji w Urowie

W ramach zadań dotyczących gospodarowania siecią melioracji wodnej na terenie Gminy, w Urowie na terenach komunalnych dokonano przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego rurociągu drenarskiego, na długości około 125 m i głębokości około 1,5 m, na nowy z rur PCV Ø 400 oraz uzupełnienie brakującego fragmentu rurociągu na wlocie do stawu, mechanicznym odmuleniu stawu oraz wykonaniu ścianek czołowych na wlocie kolektora do stawu i na końcu odtwarzanego odcinka.
Inwestycję wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma ROBOTY ZIEMNE Zdzisław Kowalczuk z Ostródy. Wartość robót wyniosła 51.000 złotych.
Głównym celem prac było zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych i przeciwdziałanie niekontrolowanym zastoiskom wodnym na gruntach położonych powyżej stawu.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS