plnlenfrdeitrues
Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (18)

Budowa drogi w Jerzwałdzie zakończona

W dniu 9 lipca 2018r. oddano do użytku nowo wybudowaną drogę gminną w Jerzwałdzie. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Całkowita wartość robót to 1.229.016 złotych, w tym dofinansowanie zadania w wysokości 586.149 złotych.
Termin wykonania robót ustalony został na dzień 15 sierpień 2018 r. natomiast, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z .o.o w Zalewie, wykonał je w krótszym terminie.
Zakres prac obejmował m.in. budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z przejściami dla pieszych z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lamp solarnych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz montaż oznakowania pionowego.
W efekcie wykonanych robót mieszkańcy, turyści oraz goście odwiedzający Jerzwałd mogą korzystać z doskonałej jakości drogi o łącznej długości 1,2 km, a piesi bezpiecznie poruszać się w obrębie pasa drogowego.
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie

 

 

W dniu 25 czerwca 2018r. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi” w Zalewie, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie, podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie, wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie wraz z elementami małej architektury oraz zastosowaniem roślin o dużej wartości środowiskowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie, w tym: zagospodarowanie istniejącej szaty roślinnej, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawę gleby, wykonanie różnego typu nawierzchni i obrzeży,
- montaż elementów małej architektury, w tym: pergoli drewnianej, zestawu mebli zewnętrznych, ławek, koszy na śmieci, tablicy edukacyjnej, latarni, słupków oświetleniowych, reflektorów, zestawu do zabawy (huśtawka typu „ptasie gniazdo”, huśtawka podwójna, linarium), kamieni- głazów do siedzenia,
- wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych (drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza),
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.002.816,80 złotych, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 802.253,44 złotych.
Realizacja projektu planowana jest od 5 listopada 2018r. do 31 października 2019r.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

 

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.
Nr projektu: RPWM.06.02.03-28-0009/17
Nr umowy:  RPWM.06.02.03-28-0009/17 – 00 z dnia 25.06.2018r.
Beneficjent: Gmina Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie wraz z zastosowaniem roślin o dużej wartości środowiskowej oraz elementami małej architektury.

 

Planowane efekty:
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]–300, - liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok] – 700.
 

Wartość projektu: 1.002.816,80 zł.
 

Dofinansowanie ze środków UE: 802.253,44 zł.

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw , wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe),
2. elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy ( huśtawka 'ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, linarium, ), kamienie/ głazy do siedzenia,
3. wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych ( drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza ),
4. wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

 

Okres realizacji projektu: 2018-11-05 –2019-10-31.

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Kolejna milionowa inwestycja w Gminie Zalewo - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Elbląskiej Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrz Zalewa – Marek Żyliński wraz ze Skarbnikiem Gminy - Aliną Błażewicz podpisali umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość inwestycji to ponad 1.200.000,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z przejściami dla pieszych (z oznakowaniem interaktywnym i oświetleniem w postaci lamp solarnych), wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz montaż oznakowania pionowego na odcinku o łącznej długości 1,2 km. Planowany termin zakończenia robót to 15 sierpień 2018 r.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zakończenie zadania „Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie”

W dniu 11 maja 2018 r. zakończono budowę ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie.
W ramach zdania wykonano alejki z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,5 m
i grubości 8 cm. o łącznej długości 305 m2. wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży betonowych.

Wartość inwestycji wyniosła 52.890,00 zł. Wykonane przedsięwzięcie jest kontynuacją budowy alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo

Z początkiem maja rozpoczęto prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo. Wykonawcą jest Firma „SADOWSKI” BUDOWA DOMÓW sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jarosława Sadowskiego z Gardzienia.
Zadanie obejmuje budowę infrastruktury turystycznej m.in.: budowę podestu drewnianego, wykonanie drewnianej palisady, budowę pomostu rekreacyjnego, doposażenie kąpieliska w kosze na śmieci, ławki, palenisko kamienne, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z polbruku pod toaletę przenośną, montaż przepustu, oczyszczenie terenu i nawiezienie piasku plażowego.

Całkowity koszt robót budowlnych wynosi 91.957,98 zł. Koszty całkowite operacji wynoszą 99.337,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 63.208,00 zł (z PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

Planowany termin zakończenia prac przewiduje się do końca czerwca 2018r.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ponad MILION złotych na zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Żeromskiego i ul. Ogrodowej w Zalewie.


Na mocy decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie Burmistrz Zalewa Pan Marek Żyliński podpisał z Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim umowę na bezzwrotną pomoc finansową, zawartą z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedlowego, pomiędzy ulicami Żeromskiego i Ogrodową w Zalewie”. Bezzwrotna pomoc finansowa dotyczy wydatków inwestycyjnych do kwoty 1.269.726,04 zł, o którą Gmina Zalewo wnioskowała w roku ubiegłym. Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego pod kątem bezpieczeństwa ruchu jezdnego i pieszego, aktywności fizycznej, wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Zakres inwestycji to przede wszystkim budowa dróg wewnętrznych i chodników, wytyczenie i budowa miejsc parkingowych, budowa wiat zbiórki odpadów komunalnych, budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów zielonych oraz organizacja ruchu jezdnego na osiedlu. Wcześniej zostanie wymieniona stara sieć wodociągowa. W maju bieżącego roku Burmistrz Zalewa Marek Żyliński planuje spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami budynków objętych inwestycją oraz z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Narie” celem ustalenia dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych na przedmiotowym obszarze i na terenach przyległych.
Zakończenie całości zadania inwestycyjnego przewiduje się do 30 września 2018 roku.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Kolejne dofinansowanie !

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwałą z dnia 3 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu z dochodów budżetu województwa zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo”. W ramach zadania przebudowana zostanie droga biegnąca przez centrum wsi (od sklepu w kierunku wsi Przezmark). Powstanie tu asfaltowy odcinek o łącznej długości 522 m i szerokości 4-5 m, Wykonane zostaną pobocza, zjazdy na posesje, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

„Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy”
mająca na celu przebudowę drogi gminnej nr G000001 Bajdy - Gajdy na odcinku 0,367 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Bajdy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:
przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy na odcinku 0,367 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 95 252,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

„Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny”

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny”

mająca na celu przebudowę drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki - Koziny na odcinku 0,200 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Dobrzyki

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:

przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny na odcinku 0,200 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania:  95 337,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS