plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: luty 2018 - ZALEWO

Działania Gminy Zalewo w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

W roku 2016 zakończono realizację modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Dobrzykach. Inwestycja, której wartość przekroczyła 1,4 mln złotych pozwoliła na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zalewo, polegającej na zaopatrzeniu w wodę miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo.
W tym samym roku udało się zakończyć I etap inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo. Na realizację inwestycji Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 936.815 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.263.809,93 złote. Obecnie ku końcowi zmierza II etap tego zadania polegający na zasileniu Rucewa i wykonaniu przyłączy wodociągowych w Jerzwałdzie. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Wartość zadania to niespełna 1.000.000 złotych. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było zaopatrzenia w wodę mieszkańców z sieci wodociągowej.
Niezwykle ważną inwestycją zrealizowaną w 2017r. na terenie Gminy Zalewo była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki. W ramach zadania wybudowano 2355 mb. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 4765 mb. sieci tłocznej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Na mocy zawartego porozumienia KOWR zrealizował zadanie jako własne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.121.371 złotych, plus koszty dokumentacji projektowej i wartość nieruchomości gruntowych przygotowanych do nieodpłatnego przekazania na mienie komunalne. Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było odbioru ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska - linii brzegowej jeziora Jeziorak. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w/w miejscowości są opłaty za m3 zrzucanych ścieków, wielokrotnie niższe od opłat za wypompowywanie ścieków z szamb.
Powyższe zadania nie wyczerpują potrzeb i zamierzeń Gminy Zalewo w zakresie gospodarki wodno- kanalizacyjnej. W planach jest budowa sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbity, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zalewie oraz wymiana sieci i przyłączy wodociągowych przy ul. Żeromskiego w Zalewie.
Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne z zakresu wodociągów i kanalizacji planuje się realizować poprzez środki własne oraz zewnętrzne.

 

Czytaj dalej...

Konkurs - Nagroda za wspieranie postaw proekologicznych

Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.
W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

 

Nabór wniosków do V edycji konkursu trwa do 31 marca 2018r.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:
http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

Czytaj dalej...

Konkurs- Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.krus.gov.pl/prewencja.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.

 

Czytaj dalej...

Bal karnawałowy i choinka w Sołectwie Urowo

W poniedziałek 5 lutego 2018r. w pięknie udekorowanej świetlicy w Urowie odbyła się choinka zorganizowana z myślą o najmłodszych mieszkańcach sołectwa przez Radną Rady Miejskiej w Zalewie, a jednocześnie Sołtys Urowa Ewę Nykołyszak i Radę Sołecką, przy bardzo aktywnym współudziale mieszkańców.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Skoczna muzyka, konkursy, słodkie napoje i ciasta, wata cukrowa, prezenty od Świętego Mikołaja.
Imprezę otworzyła Pani Ewa Nykołyszak, a następnie tańce i konkursy prowadziła Pani Joanna Żukowska.
W konkursie na „Króla i Królową balu” wygrały wszystkie dzieci, każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koronę oraz nagrodę „pieniężną” (słodkie euro). Zmęczonych tancerzy prezentami obdarował Mikołaj.
Sołtys Sołectwa oraz Rada Sołecka dziękują Pani Joannie Żukowskiej, która poświęciła swój wolny czas dla dzieci, sponsorom Panu Andrzejowi Brejcie z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zalewie współfinansowanie za prezentów dla dzieci, Panu Przemysławowi Gerch za ufundowanie popcornu i waty cukrowej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu uroczystości.
 

Czytaj dalej...

Choinka w Jaśkowie

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się pobawić! Świetną ku temu okazją jest zabawa choinkowa. To dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było w Jaśkowie, gdzie dzieci z wielką niecierpliwością czekały na zabawę choinkową zaplanowaną na 27 stycznia 2018r.
W tym dniu nie mogło zabraknąć konkursów, które okazały się wielką atrakcją. Warto także wspomnieć grupowy taniec, malowanki i inne niespodzianki m.in. uczestnicy imprezy otrzymali słodki poczęstunek w postaci pieczonych na miejscu ciasteczek oraz owoców.
W trakcie zabawy zjawił się gość szczególny – Święty Mikołaj, który wziął udział we wspólnym tańcu, a następnie obdarował zgromadzone dzieci prezentami ufundowanymi przez właścicieli firmy „Dam-Rob” w Zalewie.
Zabawy zostały przeprowadzone przez Panie Annę Brędowską i Fryderykę Małachowską z Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
Wspólna zabawa w miłej atmosferze przyniosła wiele radości szczególnie najmłodszym mieszkańcom sołectwa.
Organizatorzy spotkania Sołtys Jaśkowa Jadwiga Petrykowska i Rada Sołecka Jaśkowa dziękują sponsorom za udzielone wsparcie, uczestnikom za aktywny udział, pracownikom M-GCK za przeprowadzone zabawy.

 

Czytaj dalej...

„Wieczornica” w Zalewie.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie rozpoczęło nowy cykl spotkań z poezją i jej twórcami.
29 stycznia odbyła się pierwsza „Wieczornica”, na którą zaproszono mieszkańców Zalewa.
Uroczystość została zorganizowana przez grupę młodych artystów uczestniczących w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Panią Wiolettę Żołądkiewicz w Centrum Kultury.
Wśród słuchaczy nie zabrakło gości Przewodniczącej Rady Miejskiej Iwony Parzyszek oraz Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego.
Spotkanie dedykowane było Władysławowi Bełzie, polskiemu poecie piszącemu w duchu patriotycznym (przez co nazywany jest „Piewcą polskości”).
Nie bez powodu postanowiono przypomnieć biografię i twórczość wspomnianego poety 29 stycznia, a mianowicie jest to data jego śmierci.
Większość kojarzy z dzieciństwa słynny utwór Bełzy „Kto ty jesteś?”.
Ten utwór i wiele innych zaprezentowały dzieci oraz dorośli, wśród nich Panie Wioletta Żołądkiewicz i Hanna Bobek oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, który włączył się w realizację „Wieczornicy”, prezentując utwór pt. „Babuleńka”.
Przedstawienie życiorysu i dorobku artystycznego bohatera wieczoru z całą pewnością można uznać za udane. Młodzi artyści wprowadzili wszystkich słuchaczy w podniosły, a nawet patriotyczny nastrój.
„Wieczornicą” M-GCK zainicjowało nową formę kulturalną - serię wieczorów z poezją i jej twórcami. Równocześnie nawiązano do uchwały Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie znaczenia daty, upamiętniającej wydarzenie historyczne, w nazwie ulicy 29 Stycznia w Zalewie, przypominając do jakich wydarzeń nawiązuje nazwa ulicy mieszczącej się w centrum Zalewa.
Organizatorzy serdecznie dziękują przybyłym za udział w spotkaniu.


 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS