plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2017 - ZALEWO

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - piłka nożna

ZARZĄDZENIE NR 0050-30/2017
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W otwartym konkursie ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo ogłoszonym dnia 24 lutego 2017r., wybrano do realizacji ofertę Klubu Sportowego „Ewingi”, ul. Targowa 5, 14-230 Zalewo pn. „Ze szkoły na stadion” oraz przyznaje się dotację w wysokości 55.000,00 zł.

§ 2. Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Zalewo,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Zalewa
/-/ Marek Żyliński
 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Zalewo, dnia 17 marca 2017 r.

OR.0002.3.2017


Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2017 r. (środa) XL zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 marca 2017 r.
5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
7. Wnioski i zapytania Radnych.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 - 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa,
4) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Zalewo na realizację,w okresie od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 31 lipca 2019 roku, projektu „Rodzinna Przystań w gminach Susz i Zalewo” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe”,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
6) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębach Pozorty i Półwieś, gmina Zalewo,
7) w sprawie uchylenia Uchwały LII/410/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 293/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
9) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek


 

Czytaj dalej...

Dzień Kobiet w MGCK

8 Marca w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbył się koncert "Piosenki i ballady Bułata Okudżawy””, w wykonaniu trzech wspaniałych muzyków Piotra Kajetana Matczuka, Piotra Augustynowicza oraz Tomasza Imienowskiego. Panowie swoją grą i śpiewem oczarowali publiczność. Życzenia wszystkim kobietom i tym dużym i małym złożył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczając bukiet róż na ręce dyrektor M-GCK Fryderyki Małachowskiej. Koncert poprzedziły występy dzieci i młodzieży z kół działających przy M-GCK. Na scenie zaprezentowała się grupa teatralna "Koliber" w przedstawieniu "Adam i Ewy", grupa animacyjna w tańcu piratów, solistki Martynka Sostek i Julka Sprawka oraz Zalewskie Jezioranki. Przy okazji podsumowano XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj dalej...

Integracja i warsztaty chemiczne

W dniu 10 marca 2017r. 24 uczniów z Zespołu Szkół w Borecznie i 22 uczniów z Zespołu Szkół w Zalewie uczestniczyli w warsztatach chemicznych, prowadzonych przez Centrum Małej Chemii w Toruniu. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Pierwszą stanowili uczniowie kl. III gimnazjum, dla których warsztaty były jednocześnie kursem przygotowawczym do egzaminu gimnazjalnego. Kilka godzin wykonywania doświadczeń i pokazów pozwoliło gruntownie powtórzyć materiał objęty podstawą programową a jednocześnie utrwalić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i formułowania wniosków. Druga grupa to uczniowie klas I i II gimnazjum. W parach, pod czujnym okiem prowadzących przeprowadzali doświadczenia, realizując empirycznie treści kształcenia ujęte w podstawie programowej. Zaangażowanie i profesjonalizm prowadzących wciągnęły młodzież w świat eksperymentu, a niesamowitą frajdę sprawiły uczniom doświadczenia, którym towarzyszyły efekty świetlne i wybuchowe. Po zajęciach był czas na zwiedzanie Torunia. Grupą opiekowali się Robert Jędrzejak, Jarosław Szymański, Ewa Balkowska i Jan Lichacz. O transport zadbał Dyrektor Andrzej Nowicki.
 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku naboru członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 został ogłoszony przez Burmistrza Zalewa dnia 6 marca 2017r. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej www.zalewo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zalewo oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 14 marca 2017r. do godz. 1500, miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 14 marca 2017 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.), nie zgłosiła swoich kandydatów na członków do składu komisji konkursowej.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2da pkt. 1) w/w ustawy, komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-opracowanie i wydanie biuletynu historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS