Polish Dutch English French German Italian Russian Spanish
Komunikaty Urzędu

Komunikaty Urzędu (55)

Zaproszenie na XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 lipca 2017r. (środa) XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.
Początek obrad godzina 9:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
1) w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XLIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. (środa) XLIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.
 
               
                                              Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie obrad Sesji.
2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przedstawienie założeń projektu „Obywatele najlepszą inwestycją” realizowanego przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Pozarządowych.
4.    Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 29 marca 2017 r.
5.    Przyjęcie protokołu z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 19 kwietnia 2017 r.
6.    Przyjęcie protokołu z XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 24 maja 2017 r.
7.    Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
8.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
9.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc marzec 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.
10.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11.  Wnioski i zapytania Radnych.
12.   Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonaniabudżetu Gminy Zalewo za 2016 r.,
a)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2016 rok.
2)  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2016 r.,
a)    odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2016 r.
b)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa  za 2016 rok.        
3)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
4)  w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
5)  w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalewie,
6)  w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
7)  w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
8)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 118/25, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,
9)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,
10)   w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej w obrębie Zalewo, gmina Zalewo,
11)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/12, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
12)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określonej numerem ewidencyjnym 267 o powierzchni 2,7500 ha, położonej w obrębie Kupin,
13)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określonej numerem ewidencyjnym 129/3 o powierzchni 0,0171 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
14)   w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLII/275/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
   13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
           14. Sprawy różne.
           15. Zamknięcie obrad.
 
                
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. Częstochowskiej 8.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Iwona Parzyszek
 
 
 
 
1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XLII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 maja 2017r. (środa) XLII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 13:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 178, położonej
w obrębie Zalewo nr 2,
4) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko - Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie miasta Zalewo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
6) w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XXII/163/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zalewo na lata 2004-2013” oraz dokonania zmian w treści uchwały wprowadzającej w/w Plan  Rozwoju.           

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Kleszcze - informacja PSSE w Iławie

Choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka

Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, to w Polsce najczęściej wykrywane choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. Najwięcej przypadków zachorowań stwierdza się w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Województwo warmińsko-mazurskie jest terenem wysoce endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze. Ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby ( wskaźnik zapadalności na boreliozę jest dwukrotnie wyższy natomiast wskaźnik zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu jest czterokrotnie wyższy w porównaniu z Polską). Najwięcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu rejestruje się we wschodnich powiatach województwa.Zachorowania na boreliozę rejestrowane są na terenie wszystkich powiatów.
Zakażeniom sprzyja wysoki procent zalesienia terenu, istnienie wielu ośrodków turystycznych na terenach zalesionych Warmii i Mazur oraz masowe zbieranie jagód i grzybów w okresie lata i jesieni.
W 2016 roku najwyższy wskaźnik zapadalności na boreliozę wystąpił w powiatach: Braniewo – 292,7; Mrągowo – 229,1; Węgorzewo – 205,8; Szczytno – 190,2; Giżycko - 181,8; Pisz – 161,9; Ostróda – 154,1; Ełk – 133,1; Iława – 39,9.W 2014 r. zanotowano 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu na terenie powiatu iławskiego.
Kleszcze występują powszechnie na terenie całego kraju.Są aktywne od wczesnej wiosny (przy temperaturze powyżej 0˚ C) do późnej jesieni.Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność.Można spotkać je w lasach i na ich obrzeżach, w zagajnikach, na obszarach porośniętych wysoką trawą, zaroślami lub paprociami, na łąkach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior. Pojawiają się także w parkach i na działkach.Żyją w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli (zwierząt, ludzi) wspinają się na trawy i krzewy . Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi.Posiadają zmysły powonienia i temperatury, które pozwalają im na wykrycie „ofiary”.W czasie wysysania krwi mogą przenosić groźne dla zdrowia wirusy kleszczowego zapalenia mózgu, bakterie boreliozy i inne drobnoustroje wywołujące wiele innych chorób m.in. tularemię, ehrlichiozę, babeszjozę, bartonelozę, gorączkę Q, gorączkę plamistą Gór Skalistych, dur powrotny.
Przeciwko KZM można się zaszczepić, przeciwko boreliozie szczepionki jeszcze nie opracowano, a jest to choroba, której lekceważyć nie powinniśmy.Jest chorobą wieloukładową, często przewlekłą.Charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący pojawiający się na skórze w miejscu ukąszenia, jednak występuje on tylko u 30-50% zakażonych.Często boreliozę trudno jest zdiagnozować ze względu na wielorakie objawy – od skórnych poprzez stawowe, kardiologiczne i neurologiczne.Wywoływać może m.in. zmiany zapalne stawów, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady, porażenie nerwów obwodowych, zaburzenia czucia, zaburzenia psychiczne i pamięci, zmęczenie (napadowe lub stałe), ociężałość, bóle i zawroty głowy (zwykle części potylicznej), bóle i kurcze mięśni oraz wiele innych, które mogą występować z różnym nasileniem.
Jak chronić się przed kleszczami w przyrodzie?
Właściwy ubiór podczas przebywania w siedliskach kleszczy może utrudnić przedostanie się kleszcza na skórę człowieka.Ściąganie gumką nogawek spodni lub wkładanie nogawek w skarpetki, noszenie obuwia krytego i bluzek z długim rękawem.Stosowanie środków odstraszających (repelentów kupionych w aptece).Staranne oglądanie ubrania i skóry po powrocie z lasu, parku i innych siedlisk, w których istnieje ryzyko atakowania ludzi przez kleszcza.Kleszcze zanim zakotwiczą się hypostomem w skórze poszukują odpowiedniego miejsca do żerowania, które następnie znieczulają dlatego nie czujemy bólu podczas ukłucia.
U dzieci najczęściej (w około 70% przypadków) lokalizują się na głowie, zazwyczaj na granicy włosów i za uszami, zaś u dorosłych w miejscach gdzie skóra jest delikatna (najczęściej w naturalnych zgięciach ciała np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu, pod piersiami).

Jak usunąć przyczepione do skóry kleszcze?
Kleszcza należy uchwycić delikatnie pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem. Przy takim ruchu zęby hypostomu stawiają mniejszy opór, przez co kleszcz nie zostaje uszkodzony i nie ma niebezpieczeństwa wylania na skórę zawartości jego ciała, w której mogą znajdować się drobnoustroje. Podczas usuwania kleszcza nie naciskać na jego ciało, nie przypalać, nie smarować masłem, lakierem, nie maltretować albowiem może to doprowadzić do wyrzucenia treści pokarmowej kleszcza do rany i tym samym zwiększyć ryzyko zakażenia. Po wyjęciu kleszcza miejsce ukłucia starannie zdezynfekować.W przypadku trudności z usunięciem kleszcza udajemy się do lekarza.
W aptekach dostępne są także różnego rodzaju pompki, które należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów.

 

Iwona Marchlewska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
PSSE Iława
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu iławskiego na drugą w tym roku Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Tym razem jej głównym punktem będzie przeprowadzenie wyborów do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego oraz przyjęcie zaktualizowanego Regulaminu ROPPI.
Uwaga. Osoby pragnące kandydować do Rady powinny podczas Konferencji dysponować pisemnym upoważnieniem Zarządu macierzystej organizacji.

Konferencja odbędzie się w dnia 22 maja 2017r., o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie.

Wzór upoważnienia, projekt Regulaminu ROPPI i inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych: www.cop.ilawa.pl
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Intytucje

Ważne tel

Baza turystyczna

Port

Kontakt

  • urzad@zalewo.pl
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech