plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (65)

Zaproszenie na III zwyczajną Sesje Rady Ziejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 9:00.

              

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018r.

4.    Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018 r.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

6.    Wnioski i zapytania Radnych.

7.    Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2019 - 2037.

 

a)    odczytanie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

c)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,

d)    dyskusja,

e)    głosowanie – podjęcie uchwały,

 

2)    w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2019r.

 

a)    odczytanie projektu uchwały,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

c)    odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej
i Planowania,

d)    dyskusja,

e)    głosowanie – podjęcie uchwały,

 

3)    w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2019,

4)    w sprawieprzyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2019,

5)    w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,

6)    w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie,

7)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo,

8)    zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo,

9)    wsprawie uchwaleniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaobszaru obejmującego działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,

10) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1. 

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2019,

13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na lata 2019 - 2020.

14) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

15) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

17) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

18) w sprawie uchylenia Uchwały LII/415/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.

 

8.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

9.    Sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad.

 

                

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                                                   /-/ Jan Lichacz

Klauzula informacyjna

http://zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6424

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Nabór na staż 6- miesięczny w Urzędzie Miejskim w Zalewie

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do podjęcia stażu w Urzędzie Miejskim w Zalewie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisko : technik administracji.

 

Termin staży:
2 stycznia – 28 czerwca 2019 r.
1 luty – 31 lipca 2019 r.
1 marca – 30 sierpnia 2019 r.

 

Zgodnie z wytycznymi EFS efektywność zatrudnieniowa tego programu wiąże się z co najmniej 3 miesięcznym, nieprzerwanym zatrudnieniem po zakończeniu stażu.

 

Więcej Informacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – 89 649 55 02
Filia PUP w Zalewie – 89 758 88 78
Urząd Miejski w Zalewie – 89 758 83 77

 

CV można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ogłoszenie

Burmistrz Zalewa informuje, że obowiązuje zakaz rozwieszania plakatów, ogłoszeń i ulotek reklamowych w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, w szczególności na pniach drzew.
Wykorzystane w celu mocowania plakatów zszywki, pineski czy taśmy mają szkodliwy wpływ na stan zdrowotny drzew, powodują trwałe uszkodzenie kory, co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych i obumierania drzew. Rozwieszanie plakatów na drzewach psuje również estetykę otoczenia i doprowadza do zaśmiecania terenu.
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń art. 63 a:
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy we wszystkich miejscowościach znajdują się tablice, na których można bezpłatnie rozwieszać plakaty i ogłoszenia.


Burmistrz Zalewa
/-/ Marek Żyliński
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenia na LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 września 2018r. (czwartek) LXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 14:30.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.,
3) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zalewo.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie

Iwona Parzyszek

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Informacja o naborze na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin, od którego można składać wnioski - 28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - Maj 2019 r.

Miejsce składania wniosku - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub  Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

 

Dla zainteresowanych beneficjentów zorganizowano bezpłatne szkolenie informacyjne  w dniu 25 września 2018 r. w Olsztynie.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach RPO WiM 2014-2020

Spotkanie poprowadzą pracownicy biura Projektów Energetyka z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 Spotkanie adresowane jest do:

  • Przedsiębiorstw;
  • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
  • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

Termin i miejsce: 25 września 2018 r. w godzinach 10.00-13.00.

Miejsce:Olsztyn, Hotel Park, Al. Warszawska 119

 Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na szkolenia

Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" realizuje projekt odpowiadający na potrzebę wzmocnienia kompetencji kobiet wiejskich Krainy Kanału Elbląskiego.
Projekt zakłada trzy bloki tematyczne szkoleniowo – warsztatowe. Każdy blok tematyczny ma inną myśl przewodnią.

1) OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET WIEJSKICH - patronat prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej.
Blok tematyczny służy pokazaniu różnic w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn przywództwa i przedsiębiorczości, sukcesu lub porażki, ocen predyspozycji i poczucia społecznych kompetencji, znaczenia pełnionych ról, syndromu "wyuczonej bezradności", segregacji rynku pracy, sposobu zarządzania.
Termin szkolenia 29-30 sierpnia 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Elbląg, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, wizyta studyjna i prezentacje – statek na Kanale Elbląskim (Elbląg - pochylnia Jelenie), warsztaty – Władysławowo (gmina Elbląg).

2) EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I SAMOROZWOJEM pod patronatem dr Elżbiety Zubrzyckiej.
Kobiety nie wykorzystują swojego potencjału, gdyż nieświadomie popełniają błędy, które wpojono im w dzieciństwie, czyli stereotypy określonych ról i zachowań. Wykład i warsztaty mają uświadomić ważność wyboru pełnionych w życiu ról, godzenia ról w oparciu o "zegar życia", doskonalenie samorozwoju, wymierne korzyści bycia atrakcyjnym pod względem społecznym, wzbudzanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości.
Termin szkolenia 17-18 września 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Pasłęk, wizyta studyjna i prezentacje – Farma Eko Snails Garden w Krasinie (gmina Pasłęk), warsztaty – Dobry (gmina Godkowo).

3) SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI pod patronatem profesora sztuk pięknych Witolda Chmielewskiego.
Przedsiębiorczym kobietom, lokalnym liderkom potrzeba umiejętności, które dadzą odwagę do wystąpień publicznych i argumentowania swoich racji.
Termin szkolenia 10-11 października 2018 roku.
Lokalizacja: wykład – Stodolarnia w Oleśnie (gmina Gronowo Elbląskie), wizyta studyjna i prezentacje – Stodolarnia w Oleśnie (gmina Gronowo Elbląskie), warsztaty – Karnity (gmina Miłomłyn).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2178-wzmocnienie-kompetencji-przedsi%C4%99biorczych-kobiet-z-krainy-kana%C5%82u-elbl%C4%85skiego.html


Zgłoszenia na szkolenia należy kierować do Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno – „Wieś z pomysłem": Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nasz adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS