Polish Dutch English French German Italian Russian Spanish
Wiadomości

Wiadomości (46)

Podtopienia ponad dwudziestu dróg w Gminie Zalewo

Ostatnie kilkanaście lat nie obfitowało tak wysokimi opadami, jak przez minione kilka miesięcy. Łąki w ostatnich latach wyschnięte zamieniły się w duże rozlewiska. Natura w sposób bezwzględny uwidoczniła nam w tym roku, że stan urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze naszej gminy znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Istniejący stan rzeczy spowodowany jest wieloletnimi zaniedbaniami, szczególnie w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej przez wszystkich właścicieli gruntów. Przerwane drenaże, brak wykaszania i pogłębiania rowów, nie odmulanie przepustów i ciągów drenarskich, brak odpowiedzialności wykonawców robót ziemnych uszkadzających istniejący drenaż, są powodem powstawania zalewisk i podtopień. Zalane pola i łąki, a także wiele dróg, zwłaszcza tych gruntowych to widok, który nam towarzyszy od chwili rozpoczęcia się wiosennych roztopów. Rolnicy są pełni obaw, czy zdołają wjechać maszynami rolniczymi na swoje pola, które w wielu miejscach zamieniły się w bagna w wyniku wspomnianych zaniedbań. Niestety także drogi gruntowe w wielu miejscach stały się nieprzejezdne, co uniemożliwia naszym mieszkańcom codzienną komunikację.
W zaistniałej sytuacji Gmina Zalewo w zakresie zadań własnych podejmuje w trybie pilnym działania interwencyjne na drogach i pozostałych gruntach komunalnych, jednak w świetle obowiązujących przepisów, Gmina nie może wykonywać prac konserwacyjnych melioracji na prywatnych gruntach. Pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco monitorują i zgłaszają wszystkie podtopienia do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie, który prowadzi nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych.
Burmistrz Marek Żyliński zwołał w dniu 8 marca posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omówiono ilość i zakres podtopień, techniczne możliwości odprowadzenia wód roztopowych, kolejność interwencji w poszczególnych miejscach oraz zabezpieczono konieczny sprzęt techniczny i zwiększono środki finansowe w budżecie Gminy na prace związane z odprowadzeniem wód roztopowych i przeprowadzeniem interwencyjnych robót remontowych.
Systemy melioracyjne ze względu na swoją charakterystykę, tj. rowy i drenaże mają często po kilka kilometrów, przebiegają po dziesiątkach prywatnych nieruchomości, mają skomplikowaną sieć. Musimy prowadzić wspólne działania z wszystkimi właścicielami nieruchomości, aby interwencyjnie usunąć skutki zaistniałych podtopień i zalewisk, a następnie niezwłocznie przeprowadzić remonty podtopionych dróg. Burmistrz Marek Żyliński zwołał na dzień 15 marca spotkanie w Urzędzie Miasta z wszystkimi Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedlowych, w celu omówienia skutków poszczególnych zdarzeń oraz podjętych w związku z tym działań przez Gminę, a także ustalenia wspólnych przedsięwzięć krótkoterminowych likwidujących aktualne skutki podtopień oraz działań długofalowych w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

„EWA plus” - nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.
Wszystkie te działania powinny w przyszłości nie tylko poprawić standard życia mieszkańców Warmii i Mazur ale przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (dzisiaj wysokie na osiedlach domów jednorodzinnych) oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy naszego regionu.
Dokumentacja programu „EWA plus” znajduje się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka Portal Beneficjenta/ środki krajowe/ baza informacji o dofinansowaniu (ostatni wiersz).
Wnioski przyjmowane będą od 1 marca wyłącznie elektronicznie. Generator wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta/ środki krajowe.
Zapraszamy do nowo otwartego punktu kontaktu z Państwem, przy ulicy Prostej 20 D w Olsztynie. tel. 89 522 02 05
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ryszard Kucik Honorowym Obywatelem Zalewa

W dniu 22 lutego 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Zalewie uroczyście wręczono tytuł „Honorowego Obywatela Zalewa” Panu Ryszardowi Kucikowi. Odczytując uzasadnienie Wiceprzewodniczący Rady Pan Edward Całka przypomniał życiorys i zasługi Pana Ryszarda Kucika w promowaniu Ziemi Zalewskiej.Pan Ryszard Kucik urodził się w Zalewie 1956 roku. W Zalewie ukończył szkołę podstawową. W roku 1981 został absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej, a w 1995 roku uzyskał Patent Kapitana Żeglugi Wielkiej. W bogatej karierze zawodowej pływał na statkach wielu bander m.in. Bahama, Panama, Malta, Cypr, Kongo, pracując dla armatorów belgijskich i niemieckich. Obecnie pracuje w największej kompanii niemieckiej Reederai Claus Peter Offen pływając na kontenerowcach klasy 14K.
Pan Ryszard Kucik jest członkiem Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni oraz Polskiego Towarzystwa Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Aktywnie wspiera działania charytatywne fundacji wspierającej leczenie chorych dzieci poprzez wystawianie swych prac na licytacjach w ramach tzw. „Smerfnego funduszu Gargamela”. Kapitan Ryszard Kucik jest malarzem amatorem, który na swych obrazach utrwala zalewskie pejzaże, wspomnienia i reminiscencje. Większość z nich od wielu lat przeznacza na zasilenie Zalewskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach swej działalności artystycznej prowadził również warsztaty malarskie dla zalewskich gimnazjalistów, odbywał pogadanki o pracy na morzu i swojej drodze z Zalewa na oceany świata. W roku 2016 zainicjował i poprowadził w ramach WOŚP akcję Zalewska Poczta Butelkowa promując Zalewo w wielu portach świata. Szczególne miejsce w jego działalności malarskiej zajmuje tematyka Zalewa, wspomnienia z przeszłości miasta i reminiscencje na temat jeziora Ewingi. Kapitan promuje naszą miejscowość na morzach i oceanach świata poprzez eksponowanie flagi Zalewa i nazwy miasta na zdjęciach umieszczanych w prowadzonym dzienniku na stronach internetowych. Kapitan mieszkając w Gdyni z zapałem promuje Zalewo i imprezy w nim organizowane. Jest laureatem II edycji „Aktywni dla Zalewa” za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w rozwój i promocję regionu. Doceniając zasługi Pana Ryszarda Kucika z wnioskiem o Jego wyróżnienie wystąpiła grupa mieszkańców Gminy Zalewa, a Rada Miejska w Zalewie uchwałą Nr XXIX/194/16 z dnia 22 sierpnia 2016r. jednogłośnie uznała, że Kandydat zasłużył na tytuł „Honorowego Obywatela Zalewa”. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczając akt nadania tytułu podkreślał ogromne zasługi Kapitana w upowszechnianie i popularyzację wiedzy o Ziemi Zalewskiej.


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Akcja „NAZYWAM SIĘ MILIARD” w Zalewie

One Billion Rising – to akcja skupiająca się na problematyce przemocy wobec kobiet i jej ujawnianiu, a także ma zachęcać do międzynarodowej solidarności, by domagać się zakończenia wszystkich form przemocy wobec kobiet. Elementem towarzyszącym akcji jest wspólny taniec wykonywany przez uczestników akcji. Dnia 14 lutego 2013r. po raz pierwszy kobiety na całym świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. W ciągu czterech lat akcja rozwijała się, przyłączały się do niej kobiety z kolejnych krajów, miast i wsi, poruszając takie tematy jak: przemoc ekonomiczna, przemoc na tle rasowym, przemoc ze względu na płeć, przemoc spowodowana przez wojny, korupcję, instytucje, przemoc spowodowaną przez kapitalistyczną chciwość i wiele innych. Każdy kraj czy miejscowość wybierała i dodawała kolejne formy przemocy, które były dla lokalnej społeczności najważniejsze.
Polska kampania społeczna odbywa się co roku 14 lutego pod hasłem „Nazywam się Miliard”, by w ten sposób okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. Pierwszego roku do akcji przyłączyło się 17 miejscowości, w 2016 roku tańczyło i protestowało prawie 60, a w roku 2017 było ich już ponad 70, w tym również Zalewo. Organizatorem akcji w Polsce jest Fundacja Feminoteka.
Organizatorem akcji w Zalewie było Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Zalewie a koordynatorkami Pani Anna Brędowska i Pani Krystyna Kacprzak. Przez cały dzień 14 lutego sala widowiskowa tętniła życiem i wypełniona była muzyką. Do akcji przyłączyli się m.in. Zalewscy Seniorzy i dziecięca grupa animacyjna, natomiast o godz. 17:00 odbył się „Taniec Finałowy”.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Choinka w Międzychodzie

W niedzielę 29 stycznia 2017r. Sołectwo Międzychód zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców zabawę choinkową. Spotkaniu towarzyszyło wiele atrakcji, w szczególności czas wypełniły gry i zabawy integracyjne. Miłą niespodzianką było przybycie Mikołaja, który obdarował uczestników imprezy słodkimi prezentami.
Sołtys Międzychodu składa serdeczne podziękowania sponsorowi firmie Dam- Rob S.A w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Szkolenia z dofinansowaniem dla przedsiębiorców

W związku z uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie na usługi szkoleniowe, dzięki którym ma możliwość rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w wysokości do 80% wartości wybranego szkolenia.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, jakie oferuje Akademia Biznesu MDDP, dostępną na stronie internetowej: http://szkolenia-dofinansowane.net.
W ofercie znajdują się m.in. szkolenia: księgowe, finansowe, komputerowe, biznesowe, z kompetencji miękkich, prawne, kursy zawodowe.
Szkolenia mogą mieć zarówno w formę otwartą jak i zamkniętą i mogą być dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorcy.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 22 208 28 58 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Intytucje

Ważne tel

Baza turystyczna

Port

Kontakt

  • urzad@zalewo.pl
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech