plnlenfrdeitrues

Podtopienia ponad dwudziestu dróg w Gminie Zalewo Wyróżniony

Podtopienia ponad dwudziestu dróg w Gminie Zalewo

Ostatnie kilkanaście lat nie obfitowało tak wysokimi opadami, jak przez minione kilka miesięcy. Łąki w ostatnich latach wyschnięte zamieniły się w duże rozlewiska. Natura w sposób bezwzględny uwidoczniła nam w tym roku, że stan urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze naszej gminy znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Istniejący stan rzeczy spowodowany jest wieloletnimi zaniedbaniami, szczególnie w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej przez wszystkich właścicieli gruntów. Przerwane drenaże, brak wykaszania i pogłębiania rowów, nie odmulanie przepustów i ciągów drenarskich, brak odpowiedzialności wykonawców robót ziemnych uszkadzających istniejący drenaż, są powodem powstawania zalewisk i podtopień. Zalane pola i łąki, a także wiele dróg, zwłaszcza tych gruntowych to widok, który nam towarzyszy od chwili rozpoczęcia się wiosennych roztopów. Rolnicy są pełni obaw, czy zdołają wjechać maszynami rolniczymi na swoje pola, które w wielu miejscach zamieniły się w bagna w wyniku wspomnianych zaniedbań. Niestety także drogi gruntowe w wielu miejscach stały się nieprzejezdne, co uniemożliwia naszym mieszkańcom codzienną komunikację.
W zaistniałej sytuacji Gmina Zalewo w zakresie zadań własnych podejmuje w trybie pilnym działania interwencyjne na drogach i pozostałych gruntach komunalnych, jednak w świetle obowiązujących przepisów, Gmina nie może wykonywać prac konserwacyjnych melioracji na prywatnych gruntach. Pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco monitorują i zgłaszają wszystkie podtopienia do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie, który prowadzi nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych.
Burmistrz Marek Żyliński zwołał w dniu 8 marca posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omówiono ilość i zakres podtopień, techniczne możliwości odprowadzenia wód roztopowych, kolejność interwencji w poszczególnych miejscach oraz zabezpieczono konieczny sprzęt techniczny i zwiększono środki finansowe w budżecie Gminy na prace związane z odprowadzeniem wód roztopowych i przeprowadzeniem interwencyjnych robót remontowych.
Systemy melioracyjne ze względu na swoją charakterystykę, tj. rowy i drenaże mają często po kilka kilometrów, przebiegają po dziesiątkach prywatnych nieruchomości, mają skomplikowaną sieć. Musimy prowadzić wspólne działania z wszystkimi właścicielami nieruchomości, aby interwencyjnie usunąć skutki zaistniałych podtopień i zalewisk, a następnie niezwłocznie przeprowadzić remonty podtopionych dróg. Burmistrz Marek Żyliński zwołał na dzień 15 marca spotkanie w Urzędzie Miasta z wszystkimi Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedlowych, w celu omówienia skutków poszczególnych zdarzeń oraz podjętych w związku z tym działań przez Gminę, a także ustalenia wspólnych przedsięwzięć krótkoterminowych likwidujących aktualne skutki podtopień oraz działań długofalowych w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.
 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę